Raziskovanje in epidemiološko spremljanje okužb povezanih z zdravstvom
 
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 100
Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Grmek Košnik
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna definicije okužb, povezanih z zdravstvom;
 • pridobi znanje o epidemiologiji nalezljivih bolezni;
 • pridobi znanje o epidemiologiji okužb, povezanih z zdravstvom;
 • pridobi znanje o epidemioloških metodah in načinih spremljanja in sledenja okužb, povezanih z zdravstvom;
 • pridobi znanje o zbiranju podatkov za namen bolnišnične epidemiologije;
 • pridobi znanje o raziskovanju izbruhov;
 • pridobi znanje o postopkih prijave nalezljivih bolezni;
 • spozna vlogo mikrobiološkega laboratorija v obvladovanju okužb, povezanih z zdravstvom;
 • pridobi znanje o metodah tipizacije mikrobov in uporabnosti za pojasnjevanje izbruhov;
 • pridobi znanje o metodah raziskovanja, o rabi podatkovnih baz in statističnih metodah;
 • pridobi znanje o računalniških programih.
               
Znanje in razumevanje:

Študent bo teoretično in praktično osvojil principe epidemiologije in spremljanja prenosa okužb povezanih z zdravstvom. Pridobljeno znanje bo študentu omogočilo boljše razumevanje okužb povezanih z zdravstvom, diagnostičnih postopkov in načinov zdravljenja. Razumel bo strategijo preprečevanja prenosa okužb.

Uporaba
Študent bo ob vsakdanjem delu sposoben uporabiti pridobljeno znanje za obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom. Omogočilo mu bo tudi spremljanje okužb in vrednotenje v epidemioloških merah.  

Refleksija
Lastno razumevanje osnovne teorije in izkušenj v praksi, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in lastnim praktičnim ravnanjem.
Razumevanje in poznavanje povezav med teoretičnimi znanji in izkušnjami iz prakse.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Tesna povezanost različnih strok pri obravnavi bolnikov.

Obvezna literatura:
 • Glen Mayhall C. Hospital epidemiology and infection control. Baltimore: Williams and Wilkins; 2004.
 • Gubina M, Dolinšek M, Škerl M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta; 1998.
 • Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom, oziroma zdravstveno oskrbo. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS; 2009. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_in_varnost/nacionalna_komisija_za_obvladovanje_bolnisnicnih_okuzb/strokovnjaki/ 
 • Dragaš AZ, Škerl M. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU; 2004.
 • Dolinšek M, Kramar Z, Bohinc P. Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine. In: Musič D, ed. Aerogeno prenosljive nalezljive bolezni: zbornik predavanj 2. strokovnega seminarja. Ljubljana, 9. junij 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno; 2003: 34 – 40.
 • Zborniki strokovnih seminarjev Slovenskega društva za bolnišnično higieno.  
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah, kliničnem usposabljanju in seminarjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50 %)
 • ustni izpit (50 %)