Zaključno delo
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 120
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Viktorija Tomič 
Izvajalci predmeta:
  • red. prof. dr. Brigita Skela Savič
  • doc. dr. Viktorija Tomič
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
  • študent se seznani s pogoji za izdelavo zaključnega specialističnega dela.
  • študent razvije sposobnosti za samostojno pripravo zaključnega specialističnega dela, njegovo predstavitev in zagovor ter kasnejšo objavo.

Znanje in razumevanje:
  • Študent razvije sposobnosti za samostojno raziskovalno delo v okviru znanj, ki jih je pridobil.
  • Študent zna razviti in izvesti samostojen raziskovalni projekt.
Obvezna literatura:
  • Opredeljena v učnih načrtih 1. in 2. semestra. 
Priporočljiva literatura:
  • Članki po navodilih VSU.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

  •  100 % prisotnost na kabinetnih vajah in seminarjih
Metode ocenjevanja:
  •  zaključno delo in zagovor (100 %)