Zakonodaja, organizacija, vodenje in kakovost na področju okužb povezanih z zdravstvom
 
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Viktorija Tomič
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Viktorija Tomič
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna zakonske podlage in okvirje za delovanje na področju OPZ;
 • spozna organizacijske oblike delovanja na področju OPZ v Sloveniji;
 • spozna vlogo in pomen posameznih tipov medicinskih strokovnjakov in komisij pri preprečevanju OPZ;
 • spozna vlogo in pomen različnih tipov strokovnih sodelavcev pri preprečevanju OPZ;
 • zna načrtovati in organizirati izvajanje aktivnosti za preprečevanje OPZ;
 • zna spremljati in izboljševati kakovost delovanja in varnosti na področju preprečevanj OPZ.
               
Znanje in razumevanje:
 • Študent bo spoznal pravne okvirje za organizacijo in izvajanje dejavnosti s področja preprečevanja in obvladovanja OPZ. 
 • Pridobil bo teoretično in praktično znanje o organizaciji preprečevanja OPZ na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.
 • Pridobil bo znanje kako povezati in organizirati delo različnih zdravstvenih delavcev in sodelavcev in kako načrtovati njihove aktivnosti ter omogočati izboljševanje kakovosti in varnosti na področju preprečevanja OPZ.
Obvezna literatura:
 • Pravilnik o pogojih za pripravo programa preprečevanja bolnišničnih okužb. Uradni list Republike Slovenija št. 74/1999.
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pripravo programa preprečevanja bolnišničnih okužb. Uradni list Republike Slovenija št. 10/2011.
 • Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Uradni list Republike Slovenija št. 92/2006.
 • Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Uradni list Republike Slovenija št. 10/2011.
 • Priporočilo Sveta z dne z dne 9. junija 2009 o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Uradni list EU 2009/C 151/01.
 • Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list Republike Slovenija št. 33/2006.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih
Metode ocenjevanja:
 • naloga (50 %)
 • ustni izpit (50 %)