Deli študijskega programa se bodo izvajali kot programi za izpolnjevanje v okviru vseživljenjskega učenja.

Vsebinsko zaključene celote programa obsegajo module po 30 ECTS, za katere bomo po uspešno opravljenih študijskih obveznostih izdali uradni dokument, to je izobraževanje za listino. Možno je, da študentje opravljajo tudi samo en predmet in si s tem pridobijo 10 ECTS. Programi za izpopolnjevanje so akreditirani v skladu s 7. členom Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov.

Študent ima v vsakem modulu dva predpisana predmeta in en izbirni predmet, ki ga izbere iz nabora obveznih ali izbirnih predmetov.

Vsebinsko zaključeni programi za izpopolnjevanje

Management ECTS

Osnove managementa in kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi

10

Vodenje zaposlenih

10

Izbirni predmeti

10
Raziskovanje
Raziskovanje in raziskovalna metodologija 10
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi 10
Izbirni predmeti 10
Promocija zdravja
Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege 10
Promocija zdravja 10
Izbirni predmeti 10
Zdravstvena nega in etika
Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege 10
Teorija in praksa zdravstvene nege 10
Izbirni predmeti 10
Teorija in praksa zdravstvene nege
Teorija in praksa zdravstvene nege 10
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi 10
Izbirni predmeti 10
Onkološka zdravstvena nega
Onkološka zdravstvena nega z onkologijo 10
Kontinuirana integrirana zdravstvena in paliativna oskrba 10
Izbirni predmeti 10
Kakovost
Oblikovanje mikrosistema in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov v zdravstvu 10
Osnove managementa in kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi 10
Izbirni predmeti 10
Gerontološka zdravstvena nega
Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo 10
Kontinuirana integrirana zdravstvena in paliativna oskrba 10
Izbirni predmeti 10


Cilji programov za izpopolnjevanje
Cilj programa vseživljenjsko učenje je omogočiti zaposlenim, ki so že diplomirali na prvi ali drugi stopnji na FZAB ali drugi visoki strokovni šoli / fakulteti, da obnovijo nekatera že v času njihovega študija pridobljena znanja in spoznajo novosti, ki so nastale na področju stroke, iz katere opravljajo delo. Zato ni namen programa, da kandidat pridobi neko dodatno izobrazbo, pač pa pridobi predvsem novo znanje in kompetence.

Struktura programa
Gre predvsem za znanja, ki so bila do sedaj v programih zdravstvene nege manj zastopana.

Pogoji za vpis na program vseživljenjskega učenja
Program lahko vpišejo vsi kandidati, ki so diplomirali na visokih strokovnih šolah / fakultetah s primerljivim študijskim programom. Za vsa potrebna predznanja, ki ji zahtevajo posamezni predmeti, mora poskrbeti kandidat.

Način študija
Študij vseživljenjskega učenja se izvaja kot izredni študij in mora kandidat zato plačati ustrezno šolnino, ki znaša za posamezni modul 1900 EUR, plačljivo v štirih obrokih.


Končanje študija
Kandidat zaključi študij, ko je opravil vse predpisane izpite. Vsi predmeti programa so ovrednoteni z ustreznim številom kreditnih točk (ECTS), ki so enake kot pri rednih izobraževalnih programih. Študent zaključi študijski program za izpopolnjevanje, ko zbere predvideno število kreditnih točk in si s tem pridobi javno listino.

Potrdilo o zaključku študija vseživljenjskega učenja
Kandidat dobi po zaključku študija javno veljavno listino, ki potrjuje, da je kandidat uspešno zaključil program, ne dobi pa zato nobenega strokovnega naziva. Pridobljene kreditne točke lahko kandidat uveljavlja na programih rednega izobraževanja in tako pride do ustreznega naslova, če je zbral potrebno število kreditnih točk v skladu z izbranim študijskim programom.

Posamezni predmeti študijskih programov
Kandidat lahko na FZAB opravlja samo del izobraževalnega programa, to je samo določene predmete, ki si jih izbere. Zato dobi ustrezno potrdilo. Tudi v tem primeru lahko kandidat uveljavlja priznanje teh predmetov na ustreznih izobraževalnih programih.


Izbirni predmeti za vseživljenjsko izobraževanje

Naziv predmeta

ECTS

Raziskovanje in raziskovalna metodologija 10
Teorija in praksa zdravstvene nege 10
Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege 10
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi 10
Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege 10
Osnove managementa in kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi 10
Onkološka zdravstvena nega z onkologijo 10
Kontinuirana integrirana zdravstvena in paliativna oskrba 10
Epidemiologija in uvod v demografijo 10
Duševno zdravje 10
Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo 10
Promocija zdravja 10
Prehrana človeka 10
Molekularni vidiki kliničnih sindromov in bolezni - izbrana poglavja 10
Oblikovanje mikrosistema in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov v zdravstvu 10
Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega 10
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi 10
Vodenje zaposlenih 10