Splošne kompetence:

 • kritičnost in analitičnost (obvladanje raziskovalnih metod, sposobnost analiziranja problemov ter razvijanja stroke na osnovi raziskovalnega dela),
 • sposobnost celostne predstave problema (prepoznavanje problema in njegove vzročne povezanosti z dejavniki iz okolja),
 • vodstvene sposobnosti (sposobnost dolgoročnega razmišljanja, načrtovanja, organiziranja, odločanja, usmerjanja, usklajevanja in nadziranja skrbi osebe z motnjami v duševnem zdravju),
 • sposobnost timskega dela in kakovostne komunikacije,
 • znanja in veščine operativnega ter strateškega vplivanja,
 • avtonomnost, izkazovanje visoke stopnje profesionalnosti pri delu v skupnosti in v kliničnem okolju.

 
Specifične kompetence:

 • razumevanje koncepta preventivnega dela na področju duševnega zdravja,
 • sposobnost hitrega prilagajanja znanj in veščin izzivom novih problemov ali izrednih razmer,
 • organizacijske in izvedbene spretnosti in sposobnosti za prepoznavanje, reševanje in preprečevanje problemov, ki   so povezani z duševno motnjo,
 • avtonomno prepoznavanje in reševanje problemov osebe oziroma posameznika, ki se sooča z duševno motnjo,
 • pravočasno prepoznavanje in ukrepanje pri različnih kriznih stanjih,
 • načrtovanje zdravstvene obravnave ogroženih in ranljivih skupin oseb oziroma posameznikov z duševno motnjo,
 • poznavanje splošne psihopatologije in bolezenskih sindromov duševnih motenj,
 • poznavanje kriterijev za razmejitev med duševno motnjo in kriznim (reaktivnim) stanjem zaradi stresnih okoliščin,
 • poznavanje posledic duševnih motenj, manjših zmožnosti in vplivov na posameznika in druge v njegovem/njenem socialnem okolju,
 • poznavanje prepletenosti duševnih motenj in telesnih bolezni,
 • ocena tveganja in skrb za varnost,
 • poznavanje skupin psihiatričnih zdravil in njihovih učinkov,
 • poznavanje uspešnih in učinkovitih psihoterapevtskih metod,
 • poznavanje uspešnih in učinkovitih rehabilitacijskih metod,
 • poznavanje načel in tehnik rehabilitacijske obravnave,
 • razumeti in znati sodelovati v delovni skupini različnih strokovnjakov, skupaj z osebami oziroma posamezniki in njihovimi bližnjimi v procesu načrtovanja obravnave in pri izvajanju načrta obravnave,
 • poznati načine ocenjevanja tveganja za nevarno ter tvegano vedenje ter znati ukrepati v kriznih situacijah,
 • poznati in pripraviti načrt evalvacije ukrepov in načrta obravnave,
 • razumeti načela timskega dela, posebej ustreznega in učinkovitega načrtovanja dela ter pripravljenih protokolov sodelovanja, jasnih opisov delovnih nalog, profesionalnih mej, jasnih ciljev dela, rednih ocenjevanj delovnih rezultatov, nepretrganega izobraževanja, supervizije in podpore in pri tem prepoznava lastno vlogo,
 • poznati in ceniti vlogo različnih služb,
 • spoštovati vlogo pacientov in njihovih bližnjih pri izvajanju storitev in njihovem načrtovanju,
 • razumeti ključne koncepte dobrega počutja, duševnega zdravja in promocije duševnega zdravja,
 • demonstrirati zmožnost prepoznati dejavnike tveganja (rizične) dejavnike za duševne motnje, tudi socialno neenakost, slabo kakovost socialnih odnosov in protektivne dejavnike, kot je močna družinska opora,
 • demonstrirati poznavanje in razumevanje korakov in načinov, ki jih lahko naredi posameznik, da poveča dobro počutje in duševno zdravje,
 • razložiti, kako je mogoče posameznika podpreti pri krepitvi dobrega počutja in duševnega zdravja,
 • znati oceniti strategije za podporo posameznikom pri uresničevanju dobrega počutja in duševnega zdravja,
 • razumeti pravice ljudi, ki uporabljajo službe in tistih, ki nudijo neformalno podporo,
 • poznati in demonstrirati razumevanje potrebe po povezanem delovanju, sodelovanju s pacienti in svojci kot enakopravnimi partnerji, prevzemanju pravne in etične odgovornosti do pacientov in svojcev,
 • poznati vzroke, znake in obvladovanje stigmatizacije,
 • razumeti in demonstrirati v pacienta usmerjeno obravnavo,
 • razumeti in poznati ključna načela komunikacije in odnosov pri delu na področju duševnega zdravja.

Diplomanti s podiplomskimi znanji s področja zdravstvene nege duševnega zdravja in psihiatrije se lahko zaposlijo na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Glede na poznavanje konteksta zdravstvene nege na področju duševnega zdravja in psihiatrije v Sloveniji je jasno, da izvajalci potrebujejo nova znanja in spretnosti, predvsem pa morajo redefinirati lastne vloge v obstoječem sistemu. Tovrstni strokovnjaki bodo usposobljeni za zdravstveno nego na področju duševnega zdravja in psihiatrije v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja. Pomembne naloge diplomantov s podiplomskimi znanji s področja zdravstvene nege duševnega zdravja in psihiatrije so: sposobnost odzivanja na spremenjene potrebe na področju zdravstvene nege duševnega zdravja in psihiatrije, kompetentno izvajanje rehabilitacijskih postopkov ter sposobnost spremljanja in obvladovanja različnih stanj oseb oziroma posameznikov s težavami ali motnjami v duševnem zdravju.
 
Cilji in kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju:

Specialno področje: Psihopatologija in zdravljenje duševnih motenj:

 • Študent bo razvil spretnosti za razumevanje duševnih motenj pri kliničnem delu, za prepoznavanje znakov in simptomov različnih duševnih motenj.
 • Študent bo razvil spretnosti za opazovanje in ocenjevanje potreb po zdravstveni obravnavi v kliničnem okolju.
 • Študent bo spoznal značilnosti zdravstvene terapevtske obravnave pri različnih duševnih motnjah.
 • Študent bo spoznal pomen kakovostnega medosebnega odnosa med strokovnjakom in pacientom in ga znal uporabiti pri terapevtskem delu.
 • Študent bo usposobljen za prepoznavanje urgentnih stanj v psihiatriji in za izvajanje temeljnih postopkov prve pomoči.
 • Študent bo usposobljen za izvajanje postopkov ravnanja z zdravili pri zdravljenju duševnih motenj v kliničnem okolju.
 • Študent bo seznanjen z različnimi terapevtskimi pristopi obravnave duševnih motenj v kliničnem okolju in v skupnosti.
 • Študent bo spoznal pomen stigme pri obravnavi duševnih motenj za pacienta in njegove bližnje.
 • Študent bo spoznal pomen timskega in multisektorskega sodelovanja na področju psihiatrije in duševnega zdravja.

Specialno področje: Sodobne teorije zdravstvene nege in njihova aplikacija na področje duševnega zdravja in psihiatrije

 • Študent bo razumel pomen uporabe teorij zdravstvene nege pri vsakdanjem kliničnem delu.
 • Študent bo usposobljen za ocenjevanje potreb po zdravstveni negi glede na razumevanje različnih teoretičnih modelov zdravstvene nege.
 • Študent se bo naučil klinične presoje na področju težav v duševnem zdravju in zdravstvene nege v psihiatriji.
 • Študent bo znal vzpostaviti terapevtsko okolje na osnovi sodobnih smernic zdravstvene obravnave v psihiatriji in na področju duševnega zdravja.
 • Študent bo usposobljen za izvajanje pristopov terapevtske komunikacije v kliničnem okolju.
 • Študent bo spoznal uporabo različnih metod skupinskega dela na področju težav v duševnem zdravju in zdravstvene nege v psihiatriji.
 • Študent bo znal uporabiti metodo procesa zdravstvene nege z dokumentiranjem na področju duševnega zdravja, zdravstvene nege v psihiatriji in v skupnosti
 • Študent se bo v kliničnem okolju naučil obravnavati pacienta po sodobnih teoretičnih smernicah in jih usklajevati z neposredno klinično prakso.
 • Študent bo vključen v timsko interdisciplinarno obravnavo pacientov s težavami v duševnem zdravju in duševnimi motnjami.
 • Študent bo samostojno prepoznaval potrebe pacientov z različno problematiko duševnih motenj in težav v duševnem zdravju.
 • Študent bo usposobljen za samostojno vodenje različnih  pacientov z duševno motnjo.
 • Študent bo spoznal terapevtsko zdravstveno obravnavo v psihiatriji in skupnosti.
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje  pacientov in njihovih svojcev.
 • Študent se bo usposobil za svetovanje sodelavcem pri obravnavi kliničnih primerov pacientov z duševno motnjo.
 • Študent se bo naučil  vzpostaviti spodbuden medoseben odnos s pacientom na osnovi teoretičnih modelov zdravstvene nege.
 • Študent bo usposobljen prenašati znanje v kliničnem okolju na sodelavce.
 • Študent bo usposobljen prenašati znanje v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.
 • Študent bo znal prepoznavati neposredne klinične probleme in jih reševati z uporabo  na dokazih podprte zdravstvene nege in/ali izvedenih aplikacijskih raziskav.
 • Študent bo usposobljen za izvajanje kakovostne in varne zdravstvene nege na področju psihiatrije in duševnega zdravja.
 • Študent bo znal prepoznati in reševati varnostne odklone v zdravstveni obravnavi na področju psihiatrije in duševnega zdravja v skladu z zakonodajo in strokovnimi standardi.

Specialno področje: Zdravstvena obravnava s področja skupnostne psihiatrične obravnave

 • Študent bo usposobljen za prepoznavanje potreb pacienta v skupnosti psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo usposobljen za samostojno odločanje pri pacientih z duševno motnjo v skupnostni psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo znal na podlagi potreb sestaviti načrt zdravstvene obravnave pacienta v skupnostni psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo znal prepoznati zmožnosti pacienta za samostojno življenje v skupnosti.
 • Študent bo znal presoditi pomen pravočasne hospitalizacije pri obvladovanju poslabšanja duševne motnje.
 • Študent bo usposobljen zdravstvene nege pacienta v skupnosti v skladu s sodobnimi smernicami skupnostne psihiatrične obravnave.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno zdravstveno obravnavo v skupnosti.
 • Študent bo usposobljen multiprofesionalnega povezovanja pri vodenju pacienta v skupnosti psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje pacientov in svojcev v skupnosti.
 • Študent bo znal prenašati znanje v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.

Specialno področje:  Področje skrbi za druge ogrožene in ranljive skupine pacientov na področju duševnega zdravja in psihiatrije

 • Študent bo razumel pomen ranljivih in ogroženih skupin pacientov pri obvladovanju duševnega zdravja v družbi.
 • Študent bo znal aplicirati različne teorije zdravstvene nege pri obravnavi ranljivih in ogroženih skupinah pacientov.
 • Študent bo znal samostojno oceniti potrebe in narediti načrt zdravstvene obravnave pri različnih ranljivih in ogroženih skupinah pacientov.
 • Študent bo razumel posebnosti medosebnega odnosa oz. sporazumevanja pri različnih ranljivih in ogroženih skupinah pacientov.
 • Študent bo znal vzpostaviti in uporabljati različne terapevtske tehnike pri različnih ranljivih in ogroženih skupinah pacientov z duševno motnjo.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo ranljivih in ogroženih skupin pacientov z duševno motnjo.
 • Študent bo usposobljen poučevanj in učenja  ranljivih skupin, pomembnih drugih  in skupnosti.
 • Študent bo usposobljen za prenos znanja v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.

Specialno področje: Zdravstvena obravnavas področja gerontopsihiatrije

 • Študent bo usposobljen za uporabo teorije v klinični praksi zdravstvene nege starejših in oseb z duševno motnjo.
 • Študent bo usposobljen  za ugotavljanje in reševanje potreb starejših na področju telesnega, duševnega in socialnega zdravja.
 • Študent bo znal samostojno izvajati proces zdravstvene nege z dokumentiranjem.
 • Študent so usposobljen za pomoč svojcem starostnika z duševnimi motnjami.
 • Študent bo  usposobljen razumevanja potreb starostnika z vedenjskim in kognitivnim deficitom.
 • Študent bo usposobljen za uporabo različnih komunikacijskih veščin pri sporazumevanju in terapevtski obravnavi starostnika z duševno motnjo.
 • Študent bo usposobljen samostojnega odločanja pri zdravstveni obravnavi starostnika z duševno motnjo glede na njegove potrebe po zdravstveni negi.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo in bo v skladu s svojimi kompetencami usposobljen pravočasno ukrepati
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje pacientov in njihovih svojcev.
 • Študent bo v kliničnem okolju sposoben prenašati znanje na študente zdravstvene nege.

Specialno področje: Zdravstvena obravnava s področja odvisnosti

 • Študent bo sposoben samostojnega ocenjevanja potreb in zdravstvenega stanja oseb z odvisnostjo.
 • Študent bo usposobljen za samostojno vodenje procesa zdravstvene nege z dokumentiranjem pri osebah z odvisnostjo.
 • Študent bo znal vzpostaviti in uporabljati različne terapevtske tehnike pri delu z osebami z odvisnostjo.
 • Študent bo znal uporabiti v klinični praksi razumevanje posebnosti terapevtskega medosebnega odnosa oseb z odvisnostjo v zdravstveni obravnavi.
 • Študent bo usposobljen za prepoznavanje in ukrepanje pri t.i. urgentnih stanjih na področju različnih odvisnosti.
 • Študent bo prepoznal potrebe po motivaciji osebe z odvisnostjo v zdravstveni obravnavi.
 • Študent bo znal izvajati različne metode skupinskega dela pri obravnavi oseb z odvisnostjo in njihovih svojcev.
 • Študent bo spoznal različne načine multiprofesionalne obravnave oseb z odvisnostjo.
 • Študent bo usposobljen samostojnega odločanja pri zdravstveni obravnavi oseb z odvisnostjo glede na njegove potrebe in obsegom pridobljenih kompetenc.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo in bo v skladu s svojimi kompetencami usposobljen pravočasno ukrepati .
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje pacientov in oseb z odvisnostjo ter njihovih svojcev.
 • Študent bo znal prenašati znanje v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.