Pomembne informacije o študiju

 

ISCED: (72) zdravstvo
KLASIUS-P: široko področje 7
ožje področje 72
podrobno področje 723
nacionalno-specifično področje 7239
KLASIUS- SRV: ožja skupina vrst – raven: 36
podrobna skupina vrst – vrsta: 36200
FRASCATI: Medicinske vede
Program je ovrednoten z 60 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), traja eno leto in obsega sedem obveznih in dva izbirna predmeta. Predmetnik je sestavljen iz 265 ur predavanj in 165 seminarjev, 45 ur kabinetnih vaj in 655 ur kliničnega usposabljanja. Akreditirani program FZAB se izvaja dva semestra in daje napredna temeljna strokovna znanja in praktične izkušnje v specializiranih kliničnih okoljih ter študenta opremi z znanji in kompetencami za razvojno delo.
 
Študijski program je načrtovan sodobno in v smislu močne vertikalne in horizontalne povezanosti predmetov. Z obveznimi vsebinami bodo specializanti pridobili poglobljena bazična znanja s področja psihiatrične zdravstvene nege, psihopatologije, osnov psihoterapevtskega dela v psihiatrični zdravstveni negi, krepitve duševnega zdravja in veščin v medosebnih odnosih. Izbirne vsebine o usmerjene v specialna znanja.