Javno zdravje in krepitev duševnega zdravja
 
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: Alenka Hafner, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • Alenka Hafner, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobil bo osnovna znanja in veščine s področja javnega zdravja in epidemiologije duševnih motenj;
 • razumel bo pojem pozitivnega in negativnega duševnega zdravja ter kontinuum duševnega zdravja, vpliv determinant zdravja; 
 • bo sposoben interpretirati epidemiološke in demografske podatke ter jih poiskati v slovenskih in tujih podatkovnih zbirkah;
 • bo seznanjen z velikimi javnozdravstvenimi problemi ter podrobneje spoznali področje duševnega zdravja kot enega izmed velikih javnozdravstvenih problemov;
 • bo spoznal in razumel vlogo javnozdravstvenih ukrepov na področju duševnega zdravja na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva ter v družbi na splošno;
 • bo razumel problem stigmatizacije duševnih motenj in spoznal ranljive skupine prebivalstva na področju duševnega zdravja;
 • bo spoznal organizacijo sistema zdravstvenega varstva in vlogo zdravstvene nege v sistemu zdravstvenega varstva; 
 • bo seznanjen z vlogo NVO in nezdravstvenih institucij na področju krepitve duševnega zdravja in preventive.
  
Znanje in razumevanje:
 • osnovnih znanj in veščin s področja javnega zdravja in epidemiologije duševnih motenj
 • pojmov pozitivnega in negativnega duševnega zdravja ter kontinuuma duševnega zdravja, vpliva determinant zdravja
 • s področja velikih JZ problemov ter podrobnosti področja duševnega zdravja  kot enega izmed velikih javnozdravstvenih problemov
 • vloge javnozdravstvenih ukrepov na področju duševnega zdravja na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva ter v družbi na splošno
 • stigmatizacije duševnih motenj in ranljivih skupin prebivalstva na področju duševnega zdravja
 • organizacije sistema zdravstvenega varstva in vloge zdravstvene nege v sistemu ZV 
 • vloge NVO in nezdravstvenih institucij na področju krepitve duševnega zdravja in preventive
 
Uporaba:
 • epidemioloških in demografskih podatkov; 
 • pridobljenega znanja pri krepitvi duševnega zdravja za določene skupine ljudi;
 • pridobljenega znanja pri izvajanju psihiatrične zdravstvene nege.
 
Refleksija:
 • analizira različne aktivnosti z vidika ohranjanja in krepitve duševnega zdravja;
 • razvija občutljivost za problematiko duševnega zdravja v populaciji;
 • zaveda se vloge zdravstvene nege pri ohranjanju in  krepitvi duševnega zdravja in zmanjšanju stigmatizacije duševnih motenj.
 
Prenosljive spretnosti
 • pridobi spodobnost obravnave duševnega zdravja z javnozdravstvenega vidika;
 • uporabi znanja s področja javnega zdravja, krepitve duševnega zdravja in zdravstvene nege v psihiatriji pri delovanju na vseh področjih zdravstvene nege.
Obvezna literatura:
 • Kamin, T., et al., 2009. Duševno zdravje prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja.
 • Bajt, M., et.al., 2009. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at:  http://www.ivz.si/Mp.aspx/TUKAJ.pdf?ni=0&pi=7&_7_Filename=1357.pdf&_7_MediaId=1357&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3. 
 • Izbrana poglavja iz: Zaletelj_Kragelj, L., Eržen, I. & Premik, M., 2007. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje.
 • Klepp, K.I., ed., 2010. Health promotion – achieving good health for all. Oslo: Helsedirektoratet, Norwegian Directorate of Health. 
 • Članki in publikacije s področja zdravstvene nege v skladu z obravnavano tematiko
 • Vsebine s področja duševnega zdravja s spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dostop: http://www.ivz.si/.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)