Osnove psihoterapevtskega dela na področju duševnega zdravja in psihiatrije 
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik študija: 30
Nosilec predmeta: mag. Mirjana Radovanović, pred. 
Izvajalci predmeta:
 • mag. Mirjana Radovanović, pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna osnove psihoterapevtskih pristopov in njihova indikacijska področja;
 • pozna kratke intervence in njihovo uporabnost za vsakdanje delo na področju psihiatrije;
 • razume procese za vzpostavitev delovnega odnosa na ravni terapevt - pacient;
 • pozna temeljne tehnike psihoterapevtskega svetovanja;
 • pozna motivacijski intervju in njegovo praktično rabo.
  
Znanje in razumevanje:
 • temeljnih izhodišč za psihoterapevtsko delo;
 • osnovnih značilnosti uveljavljenih psihoterapevtskih šol;
 • tehnik dela.
 
Uporaba:
 • pridobljenih znanj pri delu na izboljšanju profesionalnega dela;
 • pridobljenih znanj pri delu na sebi.
 
Refleksija:
 • prepoznati lastne kontratransferne vsebine in izostriti sposobnost samorefleksije ob vsebinah, obravnavanih v psihoterapevtskem procesu;
 • izostriti občutek za potrebe po svetovanju in psihoterapiji.
 
Prenosljive spretnosti:
 • pridobi sposobnost prepoznati dinamiko odnosov pri svojem delu in jih razumeti tudi na ravni pridobljenega psihoterapevtskega znanja;
 • vključitev kratkih intervenc, motivacijskega intervjuja in drugih tehnik dela v svoje vsakdanje delo na področju zdravstvene nege v psihiatriji.
Obvezna literatura:
 • Goodman, L.S., Gilman, A.G., Limbird, L.E., Hardman, J.G. & Goodman Gilman, A., 2011. The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill.  
 • Zdravila. Available at: http://www.zdravila.net/
 • Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Available at:  http://www.jazmp.si/
 • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B., Ziherl, S., Gregorič Kumperščak, H. & Kravos, M., eds., 2013. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika. Poglavja o psihoterapiji/Chapters on psychotherapy 
 • Sadock, B. J., Sadock, V. A., Ruiz, P., 2009. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Poglavja o psihoterapiji v učbeniku / Chapters on psychotherapy  
 • Zapiski s predavanj / Lecture notes.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (60 %)
 • seminarska naloga (30 %)
 • udeležba na izkustveni skupini (10 %)