Področje skrbi za druge ogrožene in ranljive skupine pacientov na področju duševnega zdravja in psihiatrije
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 215
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
1.    ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z DUŠEVNO MOTNJO

Cilji:
-    Pridobiti ustrezna specialna znanja in vsebine iz področja zdravstvene nege otroka in mladostnika z duševno motnjo
Kompetence:
-    načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege otroka in mladostnika
-    zdravstveno vzgojno delo z otrokom in mladostnikom, šolo in socialnim okoljem iz katerega otrok in mladostnik izhaja
-    prepoznavanje potreb otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja z zviševanjem kvalitete zdravstvenega varstva

2.    ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z MOTNJO HRANJENJA

Cilji:
-    Pridobiti ustrezna specialna znanja in vsebine iz področja zdravstvene nege pacienta z motnjo hranjenja

Kompetence:
-    Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege pacienta z motnjo hranjenja
-    Zdravstveno vzgojno delo z pacientom z motnjo hranjenja
-    Sodelovanje v multidisciplinarnem timu za obravnavo pacienta z motnjo hranjenja.

3.    ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z UKREPOM OBVEZNEGA ZDRAVLJENJA

Cilji:
-    Pridobiti ustrezna specialna znanja in vsebine iz področja zdravstvene nege pacienta z ukrepom zdravljenja v instituciji/ambulantno

Kompetence:
-    Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege pacienta z ukrepom institucionalnega zdravljenja/ambulantnega zdravljenja
-    Zdravstveno vzgojno delo z pacientom z ukrepom obveznega zdravljenja v instituciji/ambulantno
-    Prepoznavanje potreb pacienta z ukrepom obveznega zdravljenja
-    Obravnava pacienta z ukrepom obveznega zdravljenja ter njegovo vključevanje v družbo
-    Sodelovanje v multidisciplinarnem timu

Pridobljene kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju:
 • Študent bo razumel pomen ranljivih in ogroženih skupin pacientov pri obvladovanju duševnega zdravja v družbi.
 • Študent bo znal aplicirati različne teorije zdravstvene nege pri obravnavi ranljivih in ogroženih skupinah pacientov.
 • Študent bo znal samostojno oceniti potrebe in narediti načrt zdravstvene obravnave pri različnih ranljivih in ogroženih skupinah pacientov.
 • Študent bo razumel posebnosti medosebnega odnosa oz. sporazumevanja pri različnih ranljivih in ogroženih skupinah pacientov.
 • Študent bo znal vzpostaviti in uporabljati različne terapevtske tehnike pri različnih ranljivih in ogroženih skupinah pacientov z duševno motnjo.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo ranljivih in ogroženih skupin pacientov z duševno motnjo.
 • Študent bo usposobljen poučevanj in učenja  ranljivih skupin, pomembnih drugih  in skupnosti.
 • Študent bo usposobljen za prenos znanja v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.
Obvezna literatura:
 • Aktualne vsebine s področja psihiatrije in psihiatrične zdravstvene nege v domačih in tujih strokovnih revijah, zbornikih itd. / Contents on psychiatry and psychiatry nursing; Slovene and foreign literature
 • Tomori, M. & Ziherl, S., eds., 1999. Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Stuart, G.W. & Laraia, M.T., 2005. Principles and practise of psychiatric nursing. 8th ed. St. Louis, London: Mosby.
 • Stuart, G.W. & Sunden, S.J., 1995. Principles and practise of psychiatric nursing.  5th ed. St. Louis, London: Mosby.
 • Haber, J., et al., 1996. Comprehensive psychiatric nursing. 5th ed. St. Louis, London: Mosby.
 • Varcarolis, E.M., 2004. Manual of psychiatric nursing care plans. 2th ed. St. Louis, London: Mosby.
 • Gordon, R., 1990. In: Anorexia and Bulimia: Anatomy of a social Epidemic. Cambridge: Basil Blackwell, Inc., pp. 1-11.
 • Strober, M.B., 1986. Anorexia nervosa: History and psychological concepts. In: K.D. Brownell & J.P. Foreyt, eds. Handbook of eating disorders. New York: Basic Books, pp. 231-246.
 • Selvini- Pallazoli, M., 1996. From individual to Family Therapy in the Treatment of Anorexia Nervosa. New Jersey: Jason Aronson Inc. Northvale, pp. 113-118.
 • Beumont, P.J.V., Russell, J.D. & Tayz, S.W., 1995. Psychological concerns in the maintenance of eating disorders. In: G. Szmukler, C. Dare & J. Treasure, eds., 1995. Handbook of Eating disorders - Theory, Treatment and Research. London: John Wiley & Sons Ltd., pp. 234-239.
 • Le Grange, D., Crosby R.D. & Lock, J., 2008. Predictors and moderators of outcome in family - based treatment for adolescent bulimia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 47(4), pp. 464-470.
 • Hudson, J.I., Hiripi, E., Pope, H.G. Jr. & et al., 2007. The prevalence and correlates of eating disorders in the National comorbidity survey replication. Biol Psychiatry, 61, pp.  348-358.
 • Birmingham, C.L. & Beumont, P., 2004. Medical management of eating disorders. Cambridge, New York: Cambridge university press. 
 • De Caprio, C., Pasanisi, F. & Contaldo, F., 2000. Gastrointestinal complications in patient with eating disorders. Eat Weight Disord, 5, pp. 228-230.
 • Mc Clain, C.J., Humphries, L.L. & Hill, K.K., 1993. Gastrointestinal and nutritional aspects of eating disorders. J Am Coll Nutr, 12, pp. 466-474.
 • Lask, B. & Bryant – Wough, R., 2000. Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence. East Sussex: Psychology Press. 
 • Reljič-Prinčič, A., 2000.  Motnje hranjenja. Slovenija proti raku, pp. 89-94.
 • Mrevlje, V.G., 1995. Sociološki vidiki motenj hranjenja. In: M. Tomori, ed. Motnje hranjenja. Seminar o delu z mladostniki. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, Psihiatrična klinika v Ljubljani. 
 • Fischler, C., 1988. Food, self and identity. Social science information, 27(2), pp. 275-291.
 • Tomori, M., 1990. Hrana – simbol duše in telesa. In: M. Tomori, ed. Psihologija telesa. Ljubljana: DZS, pp. 123-160. 
 • Tomori, M., 1993. Motnje hranjenja. Medicinski razgledi, 32, pp. 635-642.
 • Tovornik, P., 2000. Razvojni in psihodinamski vidiki motenj hranjenja ter možnosti terapevtske obravnave: diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, oddelek za Socialno pedagogiko.
 • Tomori, M., 1995. Telo – med ugodjem in tesnobo. In: M. Tomori, ed. Motnje hranjenja. Seminar o delu z mladostniki. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, Psihiatrična klinika v Ljubljani. 
 • Modrin-Švab, A., 2003. Svoje telo ustvarjamo ves čas. Muza-Časopis projekta Svetovalnica za motnje hranjenja, 2, pp. 7-9.
 • Anić, N., 2002. Uvod v vedenjsko in kognitivno terapijo. Literatura iz delavnice Temelji kognitivno vedenjske terapije za zdravstvene delavce. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana. 
 • Stice, E., Trost, A. & Chase, A., 2003. Healthy weight control and dissonance – based eating disorder prevention programs: results from a controlled trial. Eating disorders, 33(1), pp. 1-20.
 • Byrne, M.S. & Mc Lean, N.J., 2002. The cognitive-behavioral model of bulimia nervosa: a direct evaluation. Eating disorders, 31(1), pp. 21-30.
 • Fairburn, C.G. & Cooper, P.J., 1989. Eating disorders. In: P.K. Hawton, P. Salkovskis, J. Kirk & D.M. Clark. Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems- A practical guide. Oxford: Oxford University Press. 
 • Bogataj, U. & Ferfolja, A., 2009. Zdravstvena nega pacienta odvisnega od alkohola. In: P. Pregelj & R. Kobentar. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett, pp. 135-140.
 • Bregar, B. & Verbič, M., 2009. Zdravstvena nega pacienta odvisnega od prepovedanih drog. In: P. Pregelj & R. Kobentar. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett, pp. 155-162.
 • Gorše Muhič, M., 2009. Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo. In: P. Pregelj & R. Kobentar. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett, pp. 179-190.
 • Encinares, M., McMaster, J.J. & McNamee, J., 2005. Risk management of forensic patients: nurses' role. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv, 43(3), pp. 30-36.
 • Bowring-Lossock, E., 2006. The forensic mental health nurse – a literature review. J Psychiatr Ment Health Nurs, 13(6), pp. 780-785.
 • Schultz, J.M. & Videbeck, S.L., 2009. Lippincott's manual of psychiatric nursing care plans. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health – Lippoincott Williams & Wilkins, pp. 131 – 149, 157-211, 280-283, 289-309, 324-349.
 • Stuart, G.W., 2009. Principles and practice of psychiatric nursing. 9th ed. St. Louis: Mosby – Elsevier, pp. 335 – 387, 414-456, 639.
 • Videbeck, S.L., 2008. Psychiatric-mental health nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer Health – Lippoincott Williams & Wilkins, pp. 175-184, 189-210, 267-292, 338-363, 369-390.
 • Varcarolis, E.M., 2006. Manual of Psychiatric nursing care plans. St. Louis: Elsevier, pp. 186-347, 441-51710.
 • Roljić, S., 2009. Zdravstvena obravnava pacientov z ukrepom obveznega zdravljenja. In: Pregelj, P. & Kobentar, R., eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett, pp. 332-336.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)