Procesna metodologija dela in kakovosti
 
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Saša Kadivec
dr. Vesna Čuk, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Saša Kadivec
 • dr. Vesna Čuk, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju spremljanja kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • spozna orodja in metodologije za spremljanje kakovosti v zdravstvu;
 • pridobi znanje o temeljnih principih spremljanja kakovosti v zdravstveni organizaciji in o nalogah managementa zdravstvene nege;
 • pridobi znanja o vodenju procesov v zdravstveni negi in zdravstvu;
 • spozna sodobne koncepte za razvijanje celovite kakovosti in poslovne odličnosti;
 • nauči se metod in tehnik za razvijanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi;
 • pridobi znanje za uvajanje izboljšav in sprememb v klinični praksi;
 • pridobi znanje za vrednotenje izidov zdravstvene nege;
 • spozna načela in način uporabe kliničnih poti, standardov kakovosti, smernic;
 • pridobi znanja o vodenju pomembnih procesov v zdravstvu in zdravstveni negi: transmuralna zdravstvena oskrba, vodenje pacienta s kronično duševno motnjo, logistika obravnave bolnika v bolnišnici, preventivna dejavnost;
 • spozna dokumentiranje procesov dela
 • se nauči veščin za spremljanje kazalnikov kakovosti  in varnosti dela. 
  
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje temeljnih spoznanj, razvoja  in definicij na področju vodenja procesov v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • poznavanje delovanje sistema vodenja kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • razumevanje pomembnosti sistema vodenja kakovosti za uspešnost delovanja zdravstvenega sistema;
 • razumevanje orodij in metodologije za spremljanje kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • poznavanje vodenja procesov.
Obvezna literatura:
 • Zapiski predavanj / Lecture notes
 • Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse: vodnik za izboljšanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: GV. 
 • Robida, A., 2013. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov – sistematična analiza globljih vzrokov za napake in njihovo preprečevanje. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Prosunt. 
 • Berginc, A., Hajnrih, B., Kadivec, S., Kersnik, J., Kramar, Z. & Lednik, L., et al., 2006. Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. 
 • Robida, A., Yazbeck, A.M.Y., Kociper, B., Mate, T. & Marušič, D., 2006. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. 
 • Callaghan, P. & Waldock, H., 2006. Mental  Health Nursing Handbook. London: Oxford University Press. 
 • Barker, P., ed. Psychiatric and Mental Health Nursing. The craft of caring. London: Hodder Arnold.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)