Psihopatologija in zdravljenje duševnih motenj
 
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminarja: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 45
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Andrej Kastelic
doc. dr. Tatja Kostnapfel Rihtar
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Andrej Kastelic
 • doc. dr. Tatja Kostnapfel Rihtar
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študenti bodo pridobili osnovna znanja iz klinične slike, diagnostike in terapije duševnih motenj.
Študent bo razvil spretnosti za razumevanje duševnih motenj pri kliničnem delu, za prepoznavanje znakov in simptomov različnih duševnih motenj.

Pridobljene kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju:
 • Študent bo razvil spretnosti za opazovanje in ocenjevanje potreb po zdravstveni obravnavi v kliničnem okolju.
 • Študent bo spoznal značilnosti zdravstvene terapevtske obravnave pri različnih duševnih motnjah.
 • Študent bo spoznal pomen kakovostnega medosebnega odnosa med strokovnjakom in pacientom in ga znal uporabiti pri terapevtskem delu.
 • Študent bo usposobljen za prepoznavanje urgentnih stanj v psihiatriji in za izvajanje temeljnih postopkov prve pomoči.
 • Študent bo usposobljen za izvajanje postopkov ravnanja z zdravili pri zdravljenju duševnih motenj v kliničnem okolju.
 • Študent bo seznanjen z različnimi terapevtskimi pristopi obravnave duševnih motenj v kliničnem okolju in v skupnosti.
 • Študent bo spoznal pomen stigme pri obravnavi duševnih motenj za pacienta in njegove bližnje.
 • Študent bo spoznal pomen timskega in multisektorskega sodelovanja na področju psihiatrije in duševnega zdravja.
Obvezna literatura:
 • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., eds. Psihiatrija. Psihiatrična klinika Ljubljana. 
 • Pregelj, P. & Kobentar, R, eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju: učbenik. Ljubljana: Rokus Klett. 
 • Kores Plesničar, B., 2007. Osnove psihofarmakoterapije. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta Maribor. 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)