Sodobne teorije zdravstvene nege in njihova aplikacija na področje duševnega zdravja in psihiatrije
 
ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 180
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Branko Bregar
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Branko Bregar
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Osvojiti osnove strukture hierarhije znanj za področje zdravstvene nege z namenom povezati abstraktno s konkretnim s poznavanjem posameznih elementov.
Spoznati teoretične modele zdravstvene nege, koncepte, njihov razvoj in različne tipe teorij.
Seznaniti se z osnovnimi koncepti ter znati prepoznati modele avtoric Calista Roy (adaptacijski model), Jean Watson (model skrbi), Hildegard Peplau (model medosebnih odnosov), Dorothy Orem (model samooskrbe), RLT (model življenja) in Virginie Henderson (teorija potreb).
Spoznal in prepoznal specifične potrebe pacientov z duševno motnjo in jih znal samostojno oziroma reševati skupaj z drugimi v zdravstvenem timu

Pridobljene kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju:
 • Študent bo razumel pomen uporabe teorij zdravstvene nege pri vsakdanjem kliničnem delu.
 • Študent bo usposobljen za ocenjevanje potreb po zdravstveni negi glede na razumevanje različnih teoretičnih modelov zdravstvene nege.
 • Študent se bo naučil klinične presoje na področju težav v duševnem zdravju in zdravstvene nege v psihiatriji.
 • Študent bo znal vzpostaviti terapevtsko okolje na osnovi sodobnih smernic zdravstvene obravnave v psihiatriji in na področju duševnega zdravja.
 • Študent bo usposobljen za izvajanje pristopov terapevtske komunikacije v kliničnem okolju.
 • Študent bo spoznal uporabo različnih metod skupinskega dela na področju težav v duševnem zdravju in zdravstvene nege v psihiatriji.
 • Študent bo znal uporabiti metodo procesa zdravstvene nege z dokumentiranjem na področju duševnega zdravja, zdravstvene nege v psihiatriji in v skupnosti
 • Študent se bo v kliničnem okolju naučil obravnavati pacienta po sodobnih teoretičnih smernicah in jih usklajevati z neposredno klinično prakso.
 • Študent bo vključen v timsko interdisciplinarno obravnavo pacientov s težavami v duševnem zdravju in duševnimi motnjami.
 • Študent bo samostojno prepoznaval potrebe pacientov z različno problematiko duševnih motenj in težav v duševnem zdravju.
 • Študent bo usposobljen za samostojno vodenje različnih  pacientov z duševno motnjo.
 • Študent bo spoznal terapevtsko zdravstveno obravnavo v psihiatriji in skupnosti.
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje  pacientov in njihovih svojcev.
 • Študent se bo usposobil za svetovanje sodelavcem pri obravnavi kliničnih primerov pacientov z duševno motnjo.
 • Študent se bo naučil  vzpostaviti spodbuden medoseben odnos s pacientom na osnovi teoretičnih modelov zdravstvene nege.
 • Študent bo usposobljen prenašati znanje v kliničnem okolju na sodelavce.
 • Študent bo usposobljen prenašati znanje v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.
 • Študent bo znal prepoznavati neposredne klinične probleme in jih reševati z uporabo  na dokazih podprte zdravstvene nege in/ali izvedenih aplikacijskih raziskav.
 • Študent bo usposobljen za izvajanje kakovostne in varne zdravstvene nege na področju psihiatrije in duševnega zdravja.
 • Študent bo znal prepoznati in reševati varnostne odklone v zdravstveni obravnavi na področju psihiatrije in duševnega zdravja v skladu z zakonodajo in strokovnimi standardi.
Obvezna literatura:
 • McKenna, H.P., Pajnkihar, M. & Murphy, F.A., 2014. Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice. 2nd ed. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Fawcett, J., 2005. Middle-range nursing theories are necessary for the advancement of the discipline. Aquichan, 5(1), pp. 32-43. 
 • Meleis, A.I., 2012. Theoretical Nursing. Development and Progress. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kuwer/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Tomey, A.M. & Alligood, M.R., 2010. Nursing theorists and their work. Philadelphia: Mosby. 
 • George, J.B., 2010. Nursing theories: the base for professional nursing practice. Pearson. 
 • Hajdinjak, G. & Meglič, R., 2012. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo. 
 • Šmitek, J., 2001. Hierarhija znanja v zdravstveni negi. Obzor Zdr N, 35, pp. 163-74.
 • Ramšak Pajk, J., 2000. Hildegard Peplau in model medosebnih odnosov. Obzor Zdr N, 34, pp. 27-31.
 • Hood, L. & Leddy, S., 2005. Leddy and Pepper's conceptual bases of professional nursing. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 • Chin, P.L. & Kramer, M.K., 2008. Integrated theory and knowledge development in nursing. St. Louis: Mosby Elsevier.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah, kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • ustni izpit (20 %)