Učinkovito sporazumevanje in veščine v medosebnih odnosih
 
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 15
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 15
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Polona Selič - Zupančič, znan. svet.
Izvajalci predmeta:
 • red. prof. dr. Polona Selič  - Zupančič, znan. svet.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
Na osnovi informacij, pridobljenih vedenj in aktivnega opazovanja študent/-ka (v nadaljnjem besedilu študent) odkriva in prepoznava pojave in procese, povezane s socialno konstrukcijo realnosti, veščinami v medosebnih odnosih (zlasti komunikacijo), poravnavanjem s stresom, vezanim na posameznika, referenčne skupine, ki jim pripada, in (med)kulturne dinamike, v katere stopa. Na osnovi preučevanja literature, študija primerov in lastne aktivnosti opušča prakticistične koncepte v komunikaciji, osveži in nadgradi poznavanje dejavnikov, ki sooblikujejo komunikacijski prostor; nauči se kritično vrednotiti teoretične koncepte in raziskovalne podatke, povezane s psihologijo stresa in oblikovanjem stališč in predsodkov. Študent pozna delovanje samouresničujoče prerokbe in zna nadgraditi sodobne raziskovalne podatke s področja socializacije in motivacije s prenosom v uporabne koncepte razgovora s posebnimi skupinami oseb v kriznih situacijah. 
V obliki samostojnega študija, ob pripravi seminarske naloge ali projektne naloge (študija primera) spoznava strokovno literaturo področja. Predmet zagotovi pregled, analizo in razpravo o ključnih konceptih psihologije komunikacije in stresa.
Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:
 • občutljivost (osveščenost) za družbeno okolje,
 • občutljivost za družbene pojave (stališča, predsodki, stereotipi, nasilje),
 • sintetično, analitično in ustvarjalno mišljenje in problemsko znanje,
 • avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost,
 • ustvarjanje spodbudnega (učnega) vzdušja, medsebojnih odnosov in učinkovito razreševanje problemov v medosebnih odnosih,
 • sodelovanje (s sodelavci in drugimi),
 • sporazumevanje (besedno in nebesedno),
 • poravnavanje s stresom,
 • občutljivost za (so)ljudi in socialne situacije,
 • razumevanje in uporaba strokovnega znanja,
 • raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov.
 
S študijem literature, primerov in izvedbo praktičnih vaj študenti razvijejo spretnosti in veščine v medosebnih odnosih, komunikacijske in analitične veščine. 


Znanje in razumevanje:
 • pozna temeljne koncepte psihologije komunikacije, stresa in dejavnike v družbenem okolju;
 • razume dinamiko v komunikacijskem procesu;
 • razume dinamiko v medosebnih odnosih;
 • razume interaktivno delovanje stresorjev;
 • razume delovanje stališč, predsodkov in stereotipov v socialni percepciji in komunikaciji;
 • razume delovanje nasilja v medosebnih odnosih in komunikaciji.
 
Uporaba: 
 • uporablja pridobljeno znanje in veščine v medosebnih odnosih in komunikaciji;
 • uporablja konstruktivne strategije poravnavanja s stresom v medosebnih odnosih.
 
Refleksija:
 • pozna proces refleksije in njen pomen v učenju; sposobnost za refleksijo dokazuje ob svojem praktičnem ravnanju.
 
Prenosljive spretnosti: 
 • uporablja tiskane in elektronske vire in se samoizobražuje;
 • pri sebi in v svojem okolju razvija veščine v medosebnih odnosih;
 • uporablja nenasilne načine komuniciranja;
 • oblikuje odnos do sebe in referenčnih skupin, ki jim pripada;
 • razvije zmožnost večkulturnega razumevanja ter razvije kritično razmerje do družbenih pojavov.
Obvezna literatura:
 • Selič, P., 2012. Načela sporazumevanja v družinski medicini. In: I. Švab & D. Rotar-Pavlič, eds. Družinska medicina: učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, pp. 157-174.
 • Selič, P., 2007. Novi odročnik: nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Inštitut za psihofiziološke študije Pares.
 • Selič, P., 1999. Psihologija bolezni našega časa. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Selič, P., 2013. Nesramni in žaljivi bolniki v ambulantah družinske medicine: ali gre za nasilneže in kako z njimi ravnati. In: T. Poplas-Susič & R. Vajd, eds. 16. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2013. Medicinski razgledi, 52(supl. 1), pp. 135-142. 
 • Selič, P., 2012. Veščine v medosebnih odnosih za dobro delovanje tima. In: N. Kopčavar Guček & D. Petek, eds. Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini: (interna, družina, psihiatrija, nevrologija, dermatologija, potovalna medicina, duševno zdravje mladostnika, slikovna diagnostika, delavnice): zbornik predavanj: 38. strokovno srečanje timov, Ljubljana, 25.-26. 5. 2012. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, pp. 107-114.
 • Martino, S. & Arnaout, B., 2010. Fundamentals of motivation and change. In: P. Levounis & B.  Arnaout. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians, pp. 11-23. Available at: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-002&login.asp&site=ehost-live&scope=site
 • Selič, P., 2012. Biopsihosocialne razsežnosti izgorelosti. In: M. Horvat, ed. Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja: zbornik predavanj z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, pp. 49-56.
 • Selič, P., 2012. Dejavniki v komunikacijskem polju, povezani s kakovostjo medsebojnega sporazumevanja.  In: M. Debevec-Švigelj & L. Kovač Vouk, eds. Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti: zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 23-31. 
 • Selič, P., Švab, I., Repolusk, M. & Kopčavar Guček, N., 2011. What factors affect patients' recall of general practitioners' advice?. BMC family practice,12(1), pp. 1-24.
 • Selič, P., 2011. Pomen čustev v profesionalni medosebni interakciji: izhodišča za čustveno inteligentno sporazumevanje. In: Z. Klemenc-Ketiš, ed. Profesionalizem: učno gradivo za 28. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, oktober 2011. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, pp. 89-102.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50 %)
 • seminarska naloga (30 %)
 • sodelovanje pri vajah, delavnicah (10 %)
 • skupinska naloga/skupinski projekt (10 %)