Zaključno delo
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminarja: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: Glede na izbrano temo 
Izvajalci predmeta:
  • doc. dr. Branko Brega
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
  • se seznani s pogoji za izdelavo zaključnega specialističnega dela;
  • razvije sposobnosti za samostojno pripravo zaključnega specialističnega dela, njegovo predstavitev in zagovor ter kasnejšo objavo.
  
Znanje in razumevanje:
  • Študent razvije sposobnosti za samostojno raziskovalno delo v okviru znanj, ki jih je pridobil. 
  • Študent zna razviti in izvesti samostojen raziskovalni projekt.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
  • Članki po navodilih VSU.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji:

  • 100 % prisotnost na seminarjih 
Metode ocenjevanja:
  • zaključno delo in zagovor (100 %)