Zdravstvena obravnava s področja gerontopsihiatrije
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 215
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Branko Bregar
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Branko Bregar
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
-    Specializanti bodo poznali teoretična izhodišča obravnave pacientov v gerontopsihiatriji
-    Sposobni bodo ugotavljati potrebe pacientov v gerontopsihiatriji, načrtovati delo in izvajati osnovne in specialne aktivnosti zdravstvene nege ter evalvirati opravljeno delo
-    Pridobili bodo posebne veščine za vzpostavljanje uspešne komunikacije s pacienti v gerontopsihiatriji
-    Sposobni bodo uporabljati metode za zmanjševanje vznemirjenosti in psihomotoričnega nemira ter deeskalacijske tehnike in posebne varovalne ukrepe pri pacientih z demenco
-    Specializanti bodo usposobljeni za načrtovanje in izvajanje celostne oskrbe pacienta z demenco v domačem okolju, vključno z načrtovanjem in izvajanjem zdravstveno vzgojnih aktivnosti za paciente in njihove svojce ter za delovanje v širši družbeni skupnosti.
-    Specializanti bodo usposobljeni za sodelovanje pri izvedbi različnih socioterapevtskih aktivnosti.
-    Specializanti bodo usposobljeni za načrtovanje in izvajanje zdravstveno vzgojnih aktivnosti za paciente z zmernim kognitivnim upadom
-    Specializanti bodo poznali zakonska določila obravnave pacientov v gerontopsihiatriji in etične presoje v primeru etičnih dilem v gerontopsihiatrični zdravstveni negi


Pridobljene kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju:
 • Študent bo usposobljen za uporabo teorije v klinični praksi zdravstvene nege starejših in oseb z duševno motnjo.
 • Študent bo usposobljen za ugotavljanje in reševanje potreb starejših na področju telesnega, duševnega in socialnega zdravja.
 • Študent bo znal samostojno izvajati proces zdravstvene nege z dokumentiranjem.
 • Študent so usposobljen za pomoč svojcem starostnika z duševnimi motnjami.
 • Študent bo  usposobljen razumevanja potreb starostnika z vedenjskim in kognitivnim deficitom.
 • Študent bo usposobljen za uporabo različnih komunikacijskih veščin pri sporazumevanju in terapevtski obravnavi starostnika z duševno motnjo.
 • Študent bo usposobljen samostojnega odločanja pri zdravstveni obravnavi starostnika z duševno motnjo glede na njegove potrebe po zdravstveni negi.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo in bo v skladu s svojimi kompetencami usposobljen pravočasno ukrepati
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje pacientov in njihovih svojcev.
 • Študent bo v kliničnem okolju sposoben prenašati znanje na študente zdravstvene nege.
Obvezna literatura:
 • Kobentar, R. & Pregelj, P., eds., 2008. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus – Klett. 
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Strategija varstva starejših do leta 2010,  B.l. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007. Predlog zakona o dolgotrajni in integrirani oskrbi. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Dolgotrajna oskrba v EU, 2008.
 • Evropska listina pravic in odgovornosti starejših potrebnih dolgotrajne podpore in oskrbe, 2010.
 • Zbornik PKL.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)