Zdravstvena obravnava s področja odvisnosti
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 215
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Andrej Kastelic
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Andrej Kastelic
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študenti bodo pridobili osnovna znanja iz klinične slike, diagnostike in terapije bolezni odvisnosti.

Pridobljene kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju:
 • Študent bo sposoben samostojnega ocenjevanja potreb in zdravstvenega stanja oseb z odvisnostjo.
 • Študent bo usposobljen za samostojno vodenje procesa zdravstvene nege z dokumentiranjem pri osebah z odvisnostjo.
 • Študent bo znal vzpostaviti in uporabljati različne terapevtske tehnike pri delu z osebami z odvisnostjo.
 • Študent bo znal uporabiti v klinični praksi razumevanje posebnosti terapevtskega medosebnega odnosa oseb z odvisnostjo v zdravstveni obravnavi.
 • Študent bo usposobljen za prepoznavanje in ukrepanje pri t.i. urgentnih stanjih na področju različnih odvisnosti.
 • Študent bo prepoznal potrebe po motivaciji osebe z odvisnostjo v zdravstveni obravnavi.
 • Študent bo znal izvajati različne metode skupinskega dela pri obravnavi oseb z odvisnostjo in njihovih svojcev.
 • Študent bo spoznal različne načine multiprofesionalne obravnave oseb z odvisnostjo.
 • Študent bo usposobljen samostojnega odločanja pri zdravstveni obravnavi oseb z odvisnostjo glede na njegove potrebe in obsegom pridobljenih kompetenc.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo in bo v skladu s svojimi kompetencami usposobljen pravočasno ukrepati .
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje pacientov in oseb z odvisnostjo ter njihovih svojcev.
 • Študent bo znal prenašati znanje v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.
Obvezna literatura:
 • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., eds. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.  
 • Pregelj, P. & Kobentar, R., eds., 2009. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett. 
 • Kastelic, A., Mikulan, M. & Skrt Kos, N., eds., 1999.  Mladostnik in droga: priročnik za starše in učitelje. Ljubljana: Domus, p. 161.
 • Dremelj, Z., Kastelic, A., & Kostnapfel Rihtar, T., 2005. Kako odkriti in dokazati prisotnost prepovedanih drog v urinu in slini: droge v prometu in delovnih organizacijah. Ljubljana: Prohealth, p. 55. 
 • Verster, A. & Buning, E., 2001. Metadonske smernice. Ljubljana: Špes & Co., p. 58. 
 • Buprenorphine: A Guide for Nurses. U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Available at: www.samhsa.gov [Accessed 12 May 2015].
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)