Zdravstvena obravnava s področja skupnostne psihiatrične obravnave
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 215
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Cilji:
 • Pridobiti ustrezna specialna znanja in vsebine s področja skupnostne psihiatrične obravnave
Kompetence:
 • Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene obravnave pacientov z duševno motnjo v skupnosti
 • Zdravstveno vzgojno delo s pacientom in socialnim okoljem iz katerega pacient izhaja
 • Prepoznavanje potrebe pacientov  na sekundarnem in terciarnem nivoju obravnave s tem vpliva  na kvaliteto storitve in pričakovanja stroke in družbe
Pridobljene kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju:
 • Študent bo usposobljen za prepoznavanje potreb pacienta v skupnosti psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo usposobljen za samostojno odločanje pri pacientih z duševno motnjo v skupnostni psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo znal na podlagi potreb sestaviti načrt zdravstvene obravnave pacienta v skupnostni psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo znal prepoznati zmožnosti pacienta za samostojno življenje v skupnosti.
 • Študent bo znal presoditi pomen pravočasne hospitalizacije pri obvladovanju poslabšanja duševne motnje.
 • Študent bo usposobljen zdravstvene nege pacienta v skupnosti v skladu s sodobnimi smernicami skupnostne psihiatrične obravnave.
 • Študent bo znal pravočasno prepoznati tveganja za varno zdravstveno obravnavo v skupnosti.
 • Študent bo usposobljen multiprofesionalnega povezovanja pri vodenju pacienta v skupnosti psihiatrični obravnavi.
 • Študent bo usposobljen za poučevanje in učenje pacientov in svojcev v skupnosti.
 • Študent bo znal prenašati znanje v kliničnem okolju na študente zdravstvene nege.
Obvezna literatura:
 • Bond, G.R., Drake, R.E., Mueser, K.T. & Latimer, E., 2001. Assertive Community Treatment for People with Severe Mental Illness. Dis Manage Health Outcomes, 9(3), pp. 141-159.
 • Bulić Vidnjevič, I., 2011. Modeli skupnostne psihiatrične obravnave-izkušnje in dileme ob prenosu v slovenski prostor. In: B. Bregar, J. Peterka Novak & A. Kvas, eds. Skupnostna psihiatrična obravnava: zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, 16. marec 2011. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 1-7.
 • Gournay, K., 2000. Role of the community psychiatric nurse in the management of schizophrenia. Advances in Psychiatric Treatment, 6, pp. 243-251.
 • Jerič, A., 2011. Razvoj programa skupnostne psihiatrične obravnave po ACT modelu v Psihiatrični kliniki Ljubljana. In: B. Bregar, J. Peterka Novak & A. Kvas, eds. Skupnostna psihiatrična obravnava: zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, 16. marec 2011.  Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 7-10.
 • Marshall, M. & Lockwood, A., 1998. Assertive community treatment for people with severe mental disoders. Oxford: The Cochrene Library. 
 • Švab, V. & Jerič, A., 2009. Skupnostna skrb za osebe s psihozo. In: P. Pregelj, R. Kobentar, eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett, pp. 458-462. 
 • Zakon o duševnem zdravju. Uradni list Republike Slovenije št. 77/2008.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)