Naslov predmeta:

Duševno zdravje

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mercedes Lovrečič

Izvajalec predmeta:

  • doc. dr. Mercedes Lovrečič

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študent/ka:
  • pozna medsebojno povezanost genetskih in okoljskih vplivov na duševno zdravje;
  • razume izražanje duševnega zdravja skozi prizmo bioloških, psiholoških in socialnih pogledov nanj;
  • razume duševne funkcije;
  • razume motnje duševnih funkcij in posledične omejitve pri izvajanju aktivnosti;
  • spozna psihiatrično zdravstveno nego kot humanistično znanost in interdisciplinarno vedo;
  • pridobi znanje, spretnosti in veščine za uporabo elementov sodobne psihiatrične zdravstvene nege;
  • pridobi znanja in sposobnosti za prepoznavanje potreb pacientov po psihiatrični zdravstveni negi;
  • se nauči in pridobi veščine za obvladovanje terapevtske komunikacije;
  • osvoji specifična znanja s področja psihiatrične zdravstvene nege za kakovostno obravnavo pacientov z različnimi težavami v duševnem zdravju;
  • zna opredeliti vlogo psihiatrične zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje v okviru preventive bolezni, zdravljenja in rehabilitacije;
  • pridobi znanja in izkušnje za delo v skupinah in za sodelovanje v diagnostično terapevtskih programih ter za  reševanje etičnih dilem.  

Obvezna literatura:
 

  • Aktualne vsebine s področja psihiatrije in psihiatrične zdravstvene nege v domačih in tujih strokovnih revijah, zbornikih itd.
  • Od znotraj navzven. Vodič k samoobvladovanju manične depresije. Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT. Ljubljana : Premier; 1997.
  • Kogovšek, B. & Kobentar, R., eds., 1999. Priročnik psihiatrične zdravstvene nege in psihiatrije za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Ljubljana : Psihiatrična klinika.
  • Mercer, D., Mason, T. & McCann, G., 2000. Forensic mental health care. Edinburgh, London, New York, Philadelphia, Sydney, Toronto: Churchil Livingstone.
  • Švab, V., ed., 2005. Psihisocialna rehabilitacija. Ljubljana: Slovensko združenje za duševno zdravje – Šent.
  • Stuart, G.W. & Laraia, M.T., 2005. Principles and practise of psychiatric nursing. 8 th ed. St. Louuis, London: Mosby.
  • Tomori, M. & Ziherl, S., eds. Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.
  • Varcarolis, E., 2004. Psychiatric nursing clinical guide: assesment tools and diagnosis. Philadelphia: W. B. Saunders Company.
  • Viceversa priročnik IV : Priporočila in smernice za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji. Ljubljana: Slovenske psihiatrične publikacije; 2001.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik

Metode ocenjevanja:

Raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 50%
Pisni izpit - 50%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarske naloge in predstavitve, klinične vaje, individualne konzultacije, samostojni študij.