Naslov predmeta:

Ekonomika v zdravstvu

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Študent naj bi spoznal celoten nabor ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v sistemu zdravstvenega varstva.
 • Študent naj bi spoznal, kako načela zdravstvenega varstva vplivajo in/ali spreminjajo osnovno načelo ekonomike – učinkovitost.
 • Študent naj bi spoznal in razumel razloge za vključevanje zdravstvenega varstva v javni sektor.
 • Študent naj bi spoznal logiko delovanja zdravstvenih sistemov, pogoje za njegovo usklajeno delovanje in vlogo ter vpliv posameznih elementov takšnega sistema.

Obvezna literatura:
 

 • Došenović Bonča, P., 2019. Zdravje: interes družbe in kapitala. In: Tiranija zdravja: zbornik za učne delavnice za mentorje v družinski medicini 2019/2020. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine pri SZD, Ljubljana, pp. 23-45.
 • Spletni viri Evropskega observatorija zdravstvenih sistemov, SURS-a, OECD, ipd. – seznam se posodobi vsako leto
 • Izbrani dokumenti deležnikov – seznam se posodobi vsako leto (npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2014): Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 2014 do 2019)

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v 2. letnik.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit (70 točk) - 70%
 • seminarska naloga (30 točk) - 30%
 • kvizi (10 bonus točk)

Bonus točke se prištejejo k točkam izpita in seminarske naloge v primeru, ko študent na pisnem izpitu doseže najmanj 50 točk.
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminarji
Seminarske vaje