Naslov predmeta:

Epidemiologija in nadzor okužb povezanih z zdravstvom

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

doc. dr. Irena Grmek Košnik
doc. dr. Viktorija Tomič

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Irena Grmek Košnik
 • doc. dr. Viktorija Tomič

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študent:
 • spozna definicije bolnišničnih okužb;
 • pridobi znanje o epidemiologiji nalezljivih bolezni;
 • pridobi znanje o epidemioloških metodah in Hacinih spremljanja in sledenja bolnišničnih okužb;
 • pridobi znanje o zbiranju podatkov za namen bolnišnične epidemiologije;
 • pridobi znanje o raziskovanju izbruhov;
 • pridobi znanje o epidemiologiji in preprečevanju bolnišničnih okužb posameznih organskih sistemov;
 • pridobi znanje o metodah preprečevanja bolnišničnih okužb povzročenih s specifičnimi povzročitelji;
 • spozna zakonodajo, organiziranost in izvajanje obvladovanja bolnišničnih okužb;
 • spozna vlogo medicinskega osebja v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb;
 • spozna vlogo mikrobiološkega laboratorija v obvladovanju bolnišničnih okužb;
 • spozna epidemiologijo in preprečevanje bolnišničnih okužb povezanih z diagnostičnimi in terapevtskimi postopki;
 • pridobi znanje za preprečevanje bolnišničnih okužb pri zdravstvenih delavcih;
 • pridobi znanje za preprečevanje bolnišničnih okužb v povezavi s podpornimi zdravstvenimi službami;
 • pridobi znanje za preprečevanje bolnišničnih okužb pri specifičnih bolnikih (pediatrija, imunsko oslabeli);
 • pridobi znanja o epidemiologiji in preprečevanju okužb v domovih starejših občanov;
 • pridobi znanje o sterilizaciji in razkuževanju;
 • spozna mehanizme bakterijske odpornosti proti antimikrobnim učinkovinam;

Obvezna literatura:
 

 • Glen Mayhall, C., 2004. Hospital epidemiology and infection control. Baltimore: Williams and Wilkins.
 • Lautenbach, E., Malani, P.N., Woeltje, K.F., 2010. Practical Hospital Epidemiology. 3rd ed. London: The University of Chicago.
 • Grmek Košnik, I., Hvalič Touzery, S. & Skela Savič, B., eds., 2013. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo. 4. simpozij Katedre za temeljne vede, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.
 • Zborniki strokovnih seminarjev Slovenskega društva za bolnišnično higieno.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Pisni izpit - 100%

Metode poučevanja in učenja:

predavanja
seminarske naloge
laboratorijske vaje