Naslov predmeta:

Epidemiologija in uvod v demografijo

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Vesna Zadnik
doc. dr. Mateja Krajc

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Vesna Zadnik
 • doc. dr. Mateja Krajc

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Slušatelji bodo pridobili znanje o naslednjih vsebinah:
 • na področju epidemiologije:
 • merah bolezni, merah povezanosti oziroma učinka in vzročnosti,
 • opazovalnih in eksperimentalnih epidemioloških raziskavah,
 • naključnih napakah, vlogi statistike, vplivu begavih spremenljivk in pristranosti,
 • izbiri populacij in vzorcev za epidemiološke raziskave, zbiranju podatkov in pripravi vprašalnikov,
 • etičnih vprašanjih,  
 • pripravi podatkov za analize in osnovnih opisnih in analitičnih analizah,
 • epidemiološkem spremljanju in raziskavi epidemije in
 • presejanju,
v uvodu v demografijo:
 • demografskih značilnostih prebivalstva in demografskih procesih,
 • demografskih merah oziroma kazalnikih in
 • uporabnosti demografskih metod v javnem zdravju in medicini.

Obvezna literatura:
 

 • Zadnik, V. Prosojnice s predavanj
 • Gillam, S.Yates, J. & Padmanabhan, B., 2012. Essential public health. Theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dos Santos Silva, I., 1999. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. Lyon: International Agency for Research on Cancer.
 • Sočan, M., 2013. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.

Priporočljiva literatura:

 • Malačič, J., 2006. Demografija, teorija, analiza, metode in modeli. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Premik, M., 1998. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino.  
 • Pearce, N., 2005. A short text on epidemiology. Wellington: Centre for Public Health Research, Massey University Wellington Campus.  

Dodatna izbrana poglavja iz knjig oziroma članki v skladu z obravnavano tematiko.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v 2. letnik bolonjskega magistrskega študija na visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit - 60%
 • Raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 40%

Metode poučevanja in učenja:

 Predavanja, seminarji, vaje, individualni študij.