Naslov predmeta:

Izobraževanje na področju zdravstva

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

doc. dr. Matej Urbančič

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Splošni cilj predmeta je omogočiti študentu razviti veščine in znanje za samostojno delovanje na področju izobraževanja na področju zdravja.

Cilji:

Študenti:
  • spoznajo vlogo izobraževanja za javno zdravje in se zavedajo pomena sodelovanja različnih deležnikov za odziv na aktualne probleme,
  • se usposabljajo za načrtovanje vsebine, pristopov in izvedbe izobraževanj s področja zdravstva,
  • spoznajo uporabo različnih prilagojenih strategij za doseganje izobraževalnih ciljev,
  • raziskujejo kompleksne učne situacije, izhajajoč iz javnosti dostopnih virov in zaupanje v znanstveni pristop dela na področju zdravstva.

Obvezna literatura:
 

  • Tredinnick-Rowe, J., 2018. The Role of Pedagogy in Clinical Education. In: Bernard Cavero, O. & Llevot-Calvet, N., eds. New Pedagogical Challenges in the 21st Century: Contributions of Research in Education. London: IntechOpen, chapter 15.
  • Skyvell Nilsson, M., Pennbrant, S., Pilhammar, E. & Wenestam, C.G., 2010. Pedagogical strategies used in clinical medical education: an observational study. BMC Medical Education, 9(10).
  • Nutbeam, D., Levin-Zamir, D., & Rowlands, G., 2019. Health Literacy in Context? Settings, Media, and Populations. MDPI-Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

Metode ocenjevanja:

  • Projektno delo - 70%
  • Predstavitev - 20%
  • Ustni zagovor projektne naloge - 10%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje z diskusijo, skupinsko delo z različnimi viri, delo z besedili, igre vlog, seminar