Naslov predmeta:

Pomen predpisovanja zdravil v javnem zdravju

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

doc.* dr. Tatja Kostnapfel

Izvajalec predmeta:

 • doc.* dr. Tatja Kostnapfel

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študent bo :  
 • razumel pomen racionalnega sistema zdravstvenega varstva za zdravje posameznika in prebivalstva;
 • pridobil pregledno znanje o zdravilih po osnovnih terapevtsko - farmakoloških skupinah;
 • razumel pomen spremljanja porabe zdravil;
 • razumel pomen odločitev pri razvoju in uvajanju novega zdravila;
 • razumel optimalno uporabo omejenih virov v zdravstvu;
 • razumel pomen farmakoekonomike in osnove farmakoekonomskih analiz;

Obvezna literatura:
 

 • Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 - 2025: »Skupaj za družbo zdravja«. Uradni list RS št. 25/2016. Available at: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/125979#!/Resolucija-o-nacionalnem-planu-zdravstvenega-varstva-2016-2025-Skupaj-za-druzbo-zdravja-%28ReNPZV16-25%29
 • 15. člen Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Uradni list EU L88/45; 4/4/2011.
 • Guidelines for ATC classification and DDD assignment, 2019. 21th ed. Available at:  https://www.whocc.no/filearchive/publications/2018_guidelines_web.pdf
 • Zakon o zdravilih. Uradni list RS št.17/14. Ter ostala področna zakonodaja.
 • Zaletel-Kragelj, L., Eržen I. & Premik M., 2007. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Katedra za javno zdravje.
 • Sorensen, C., Drummond, M., Kristensen, F.B. & Busse, R., 2008. How Can the Impact of Health Technology Assessments Be Enhanced? European Observatory for Health Systems and Policies. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • Gerhardus, A. & Dintsios, C.M., 2005. The Impact of HTA Reports on Health Policy: A Systematic Review. GMS Health Technology Assessment.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga. Na seminarskih vajah je potrebna 80 % udeležba (prisotnost se preverja).

 

Metode ocenjevanja:

Pisni izpit - 60%
Seminarske naloge - 40%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, seminar, seminarske vaje.