Naslov predmeta:

Raziskovanje v zdravstveni negi in zdravstvu – izbrane teme

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
izr. prof. dr. Bojana Lobe

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Brigita Skela Savič
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Doseči celostno poznavanje različnih raziskovalnih metod in raziskovalnih načrtov, različnih ravni hierarhije dokazov.
 • Doseči poznavanje manj uporabljenih raziskovalnih metod, zlasti na področjih kliničnih problemov in manj razvitih področij dela.

Obvezna literatura:
 

 • Tappen, R.M., 2016. Advanced nursing research – From theory to practice. 2nd ed. Jones & Bartlett Learning.
 • Polit, D.F. & Tatano Beck, C., 2021. Nursing research: Generating and assesing evidences for nursing practice. 11th ed. Wolters Kluwer.
 • Zaletel-Kragelj, L. & Božikov, J., 2010. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. Lage: Hans Jacobs publishing company.  (izbrana poglavja)
 • Pallant, J., 2010. SPSS survival Manual. A step by step guide to data analiysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Thr McGraw-Hill Companies.
 • Curry, L., Nunez-Smith, M., 2015. Mixed Methods in Health Sciences Research. A Practical primer. Sage Publications.
 • Lobe, B., Morgan, D.L. & Hoffman, K.A., 2020. Qualitative data collection in an era of social distancing. International journal of qualitative methods, vol. 19.
 • Higgingbottom, G. & Liamputtong, P., 2015. Participatory Qualitative Research Methodology in Health. London, etc.: Sage Publications.
 • Paleis, T. & Atchison, C., 2021. Research Methods in Social and health Sciences. S. l.: Sage Publications.
 • Literatura po navodilih VSU.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetu
Raziskovalne metode (1. letnik)

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
Študija primera iz delovnega okolja študenta - 50%
Pisni izpit - 50%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta