Naslov predmeta:

Sodelovalna zdravstvena obravnava oseb s hudimi duševnimi motnjami

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Zdravstvena nega oseb s hudimi duševnim motnjami v različnih okoljih
Uporaba različnih orodij za povečanje kakovosti obravnave
 

Obvezna literatura:
 

  • Kobentar, R., 1997. Psihiatrična zdravstvena nega. Ljubljana: Psihiatrična klinika v Ljubljani: Psihiatrična in nevrološka sekcija pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije.
  • Amador, X., 2013. Nisem bolan, ne potrebujem pomoči!, kako človeku z duševno boleznijo pomagati da sprejme zdravljenje. Celjska Mohorjeva družba.
  • Marušič, A., Temnik, S., 2009. Javno duševno zdravje. Celjska Mohorjeva družba.
  • Dernovšek, M.Z., & Tavčar, R., 2005. Prepoznajmo in premagajmo depresijo – priročnik za osebe z depresijo in njihove svojce. Inštitut za varovanje zdravja RS.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Opravljeni izpiti iz prvega letnika.

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit 50%, predstavitev seminarja (30%) in primera (20%)
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje
Seminarji
Predstavitve primerov
Samostojno delo