Naslov predmeta:

V pacienta usmerjena zdravstvena obravnava

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

doc. dr. Saša Kadivec

Izvajalec predmeta:

  • doc. dr. Saša Kadivec

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

  • Pridobitev znanja in veščim na področju zadovoljevanja potreb po v pacienta usmerjeni zdravstveni obravnavi
  • Avtonomija pri pregledovanju in oceni zdr. stanja pacientov, kar vključuje začetek zdravljenja in razvoj načrta zdravstvene oskrbe.
  • Študentom omogočiti, da razvijejo poklicne vrednote in spretnosti, ki so bistvenega pomena za učinkovito v pacienta usmerjeno zdravstveno obravnavo v različnih življenjskih obdobjih in v različnih zdravstvenih okoljih.
  • Pridobitev temeljnih spretnosti pri zagotavljanju kompleksne in v pacienta usmerjene zdravstvene obravnave, s ciljem osredotočene oskrbe, zadovoljili temeljne potrebe fizičnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti
  • Razumevanje razmerja med socialnimi in psihološkimi dejavniki, ki vplivajo na zdravje, bolezni in zdravstveno nego

Obvezna literatura:
 

  • Mccormack, B. & McCance, T. Nursing and Health care. Theory and practice. Willey Blackwell
  • McCormack, B., McCance, T., Bulley, C., Brown, D., McMillan, A., Martin, S. Fundamentals of Person-Centred Healthcare Practice: a guide for healthcare students.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik, opravljene obveznosti pri predmetu

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, vaje v skupinah in posamezno