Naslov predmeta:

Zdravstvena obravnava oseb z demenco

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

prof. dr. Vesna Švab

Izvajalec predmeta:

  • dr. Lea Žmuc Veranič, pred.

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Opolnomočenje  za prepoznavanje različnih oblik demence in ravnanje z osebami, ki so zbolele za demenco, učenje timskega pristopa k bolniku z demenco in njihovim svojcem, prepoznavanje zlorab in  zaščita pravic oseb z demenco.
 

Obvezna literatura:
 

  • Cohen D, Eisdorfer C. Geriatric Mental Health
  • Miller BB, Boeve BF. The Behavioral neurology of dementia
  • Gauthier S. Rosa Neto P. Case Studies in Dementia

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Vpisani v ustrezni študijski program

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje)
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminarji