Študent pridobiva splošne, intelektualne in prenosljive kompetence in sposobnosti.

SPLOŠNE KOMPETENCE:

Diplomant bo pridobil naslednja znanja in veščine:

 • Magister napredne zdravstvene nege je usposobljen za sodobne razprave glede teorije in razvoja  prakse zdravstvene nege, reševanje problemov s pomočjo uporabe raziskovalnih metod in kompleksnost na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege,  etični principi v raziskovanju in praksi  zdravstvene nege.
 • Magister napredne zdravstvene nege je usposobljen za celostni pristop k pacientu na primarni ravni, ki vključuje poleg postavitve diagnoze in prevzemanje odgovornosti za zdravljenje bolezenskih stanj tako na področju akutnih in kroničnih stanj.
 • Magister napredne zdravstvene nege je usposobljen za organizacijo, vodenja in kakovost v zdravstveni negi.


SPECIFIČNE KOMPETNECE Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

 • Uporaba raziskovalnih metod pri reševanju kliničnih in drugih problemov v zdravstveni obravnavi.
 • Uporaba na dokazih podprtega dela reševanju kliničnih in drugih problemov v zdravstveni obravnavi.
 • Razumeti profesionalizacijo zdravstvene nege in pogoje za njeno doseganja v medpoklicnem zdravstvenem timu.
 • Poznati razvoj in vsebino pomembnih teorij, modelov in konceptov zdravstvene nege, ki usmerjajo klinično in razvojno delo.
 • Sposobnost kritične presoje pomena napredne zdravstvene nege na klinične zdravstvene izide.
 • Sposobnost izvajanja izobraževanja študentov in  novo zaposlenih v praksi zdravstvene nege in vlogi mentorstva.
 • Sposobnost izvajanja sodobnih pristopov na posameznih kliničnih področjih (izbirne vsebine), preventivni in kurativni vidik, vloga zdravstvene nege.
 • Sposobnost za kritični pogled na etične probleme in dileme s katerimi se srečujejo v svoji praksi in jih spodbuditi k oceni lastnih aktivnosti in odgovornosti s poglobljeno presojo.
 • Sposobnost kritične razprave o konkurenčnih teoretičnih/filozofskih perspektivah.SPECIFIČNE KOMPETENCE Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu

 • Uporaba raziskovalnih metod pri reševanju kliničnih in drugih problemov v zdravstveni obravnavi.
 • Uporaba na dokazih podprtega dela reševanju kliničnih in drugih problemov v zdravstveni obravnavi.
 • Sposobnost izvajati napredno celostno zdravstveno oceno zdravstvenega stanja,
 • Sposobnost sodelovanja pri celostni in timski obravnavi pacientov s kroničnimi stanji
 • Sposobnost aktivnega sodelovanja pri vzpostavljanju partnerskega sodelovanja med pacientom, svojci in izvajalci.
 • Sposobnost načrtovati diagnostične preiskave, postavi diagnozo zdravstvenega stanja, spremlja in evalvira izvedene aktivnosti.
 • Obravnava, ki jo izvaja je z dokazi podprta, izvaja spremljanje lastnega dela in se vključuje v raziskovalno delo na kliničnem področju delovanja.
 • Ima pooblastila za napotitev in sprejem pacienta.
 • Deluje samostojno v med-poklicnem timu, ki omogoča  konzultacije in sodelovalno delo med magistri napredne zdravstvene nege in kliničnimi specialisti medicine na področju kjer deluje.  
 • Sposobnost samostojno, kritično in strokovno  pristopiti k specifičnim akutnim obravnavam v ambulanti družinske medicine.
 • Študent spozna primarni zdravstveni nivo: skrb za preventivo, skrb za kurativno obravnavo.


SPECIFIČNE KOMPETENCE Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

 • Uporaba raziskovalnih metod pri reševanju kliničnih in drugih problemov v zdravstveni obravnavi.
 • Uporaba na dokazih podprtega dela reševanju kliničnih in drugih problemov v zdravstveni obravnavi.
 • Sposobnost izvajati zdravstveno obravnavo osebe z duševno motnjo v njegovem okolju in v kliničnem okolju.
 • Sposobnost izkazovanja empatije, ne-posesivnega odnosa in pristnosti v odnosu do osebe z duševno motnjo.
 • Sposobnost sodelovanja v timski oceni duševnega in telesnega stanja osebe z duševno motnjo in sodeluje oziroma zna pripraviti načrt zdravstvene obravnave za bolnišnično zdravstveno obravnavo in zdravstveno obravnavo v skupnosti.
 • Sposobnost samostojnega odločanja glede diagnostično-terapevtskih posegih in se v skladu s protokoli vključevati v diagnostično-terapevtske posege pri osebi z duševno motnjo.
 • Sposobnost urgentnega ukrepanja pri osebah z duševno motnjo v urgentnih stanjih.
 • Sposobnost uporabe na dokazih podprto znanja neposredno pri svojem delu.