Naslov predmeta:

Magistrski seminar 1

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Bojana Lobe

Izvajalec predmeta:

  • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 105

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimsko/letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

  • Cilj je, da študent zna pristopiti k pregledu literature, loči med sistematičnim pregledom in pregledom, ki ni sistematičen.
  • Cilj je, da študent na osnovi pregleda literature zna pripraviti predlog raziskovalnega problema, postaviti hipoteze in raziskovalna vprašanja ter pripraviti predlog raziskovalnega načrta.
 

Obvezna literatura:
 

  • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins.
  • Poe, S. & White, K.M., eds., 2010. John Hopkins nursing evidence-based practice: implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop
  • Dearholt, S. & Dang, D., 2012. Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed.  Indianapolis: Sigma Theta Tau International.
  • Courtney, M. & McCutcheon, H., 2010. Using evidence to guide nursing practice. Sydney [etc.]: Elsevier

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

  •  bazično znanje s področja raziskovalnih metod. 

Metode ocenjevanja:

  •  Izdelan raziskovalni načrt po navodilih - 100%.

Metode poučevanja in učenja:

  •  Seminar, vaje.