Naslov predmeta:

Promocija zdravja in metode dela

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 • doc. dr. Matej Gregorič

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami.

Študentje
 • bodo spoznali temelje promocije zdravja in postali vešči, kako uporabiti principe in metode promocijo zdravja v praksi
 • bodo znali samostojno, kritično in strokovno pristopiti k specifičnim situacijam pri vseh subjektih obravnave
 • znati z ustreznimi teoretičnimi in didaktičnimi pristopi ter aktivnostmi ohranjati, krepiti in izboljšati zdravje pri vseh skupinah ljudi
 • razviti sposobnost profesionalno in interdisciplinarno pristopiti k reševanju problemov
 • razvili stalno refleksijo svojega dela, osebnostna rast in strokovno usposabljanje
 • se usposobili za pripravo različnih programov in intervencij
 • znali uporabiti teorijo v praksi
 • razviti profesionalen in podporen odnos do sodelavcev, študentov in ostalih članov tima

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Bajt, M., Jeriček Klanšček, H., 2017. Priprava programov promocije zdravja po korakih in evalvacija. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/priprava_programov_pz_junij_2017_zadnja.pdf.
 • Brownson, R.C., Baker, E.A., Deshpande, A.D. & Gillespie, K.N., 2018. Evidence-based Public Health. 3 rd ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Clavier, C. & Leeuw, E., 2013. Health Promotion and the Policy Process. New York: Oxford University Press.
 • Edelman, C.L. & Mandle, C,L., 2006. Health Promotion throughout the Life Span. 6th ed. St. Louis: Mosby Elsevier.
 • Evans, D., Coursaftiki, D. & Fathers, C.P., 2017. Health Promotion and Public Health for Nursing Students. 3 rd ed. London: Learning Matters.  
 • Jeriček, Klanšček, H., Furman, L., Roškar, S., Bajt, M., 2017. Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/evalvacija_programa_ko_ucenca_strese_stres_2017_zadnja.pdf.
 • Kemm, J., 2015. Health Promotion: Ideology Discipline and Specialism. Oxford: Oxford University Press.
 • Naidoo, J. & Wills, J., 2012. Foundations for Health Promotion. 3rd ed. Edinburgh: Baillière Tindall/Elsevier.
 • Nutbeam, D., Harris, E. & Wise, M., 2010. Theory in a nutshell : a practical guide to health promotion theories. Sydney : [s. n.].
 • Pender N., Murdaugh C., Parsons M.A., 2011. Health promotion in Nursing Practice. New Jersey: Pearson Education, 2011.
 • Wills, J., 2007. Promoting health. Oxford, Malden: Blackwell Pub.
 • Maville, J.A., Huerta, C.G., 2008. Health promotion in nursing. New York: Thomson Delmar Learning.
 • Edelman, C.L., Mandle, C.L., 2014. Health Promotion, Throughout the life span. 8th ed. Missouri: Mosby.
 • Tones, K., Green, J., 2004. Health Promotion, Planning and Strategies. London: Sage Publications Ltd.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 

Metode ocenjevanja:

 • Aplikativni projekt/esej/seminarska naloga in zagovor - 100%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vodena diskusija, skupinsko delo, igranje vlog, delo v paru