Naslov predmeta:

Promocija zdravja in preventiva kroničnih bolezni na ravni posameznika in skupnosti

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 • Sanja Vrbovšek, pred.*

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Pri študentu razviti razumevanje, sposobnosti in veščine, ki mu bodo pomagale pri delu na primarni ravni zdravstvenega varstva.
Študentje
 • bodo spoznali značilnosti promocije zdravja in preventive pri različnih populacijskih skupinah skozi življenjski potek,
 • bodo poznali in razumeli različne pristope za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni ter programe preventive in krepitve zdravja za odraslo populacijo v Sloveniji,
 • bodo znali samostojno, kritično in strokovno  pristopiti k promocijskim in preventivnim aktivnostim na primarni ravni,
 • bodo znali z ustreznimi teoretičnimi in didaktičnimi pristopi ohranjati, krepiti in izboljševati zdravje posameznikov in skupnosti na primarni ravni zdravstvenega sistema,
 • bodo razumeli vlogo zdravstvene nege na področju krepitve zdravja ter preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Obvezna literatura:
 

 • Bauman, A.E. & Nutbeam, D., 2014. Evaluation in a Nutshell: a practical guide to the evaluation of health promotion programs. 2nd ed. North Ryde: McGraw-Hill.
 • Clavier, C. & Leeuw, E., 2013. Health Promotion and the Policy Process. New York: Oxford University Press.
 • Edelman, C.L. & Mandle, C,L., 2014. Health Promotion throughout the Life Span. 8th ed. St. Louis: Mosby Elsevier.
 • Huber, I., Lipovec Čebron, U. & Pistotnik, S., 2020. Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Lesnik, T., Gabrijelčič Blenkuš, M., Hočevar Grom, A., Kofol Bric, T., Zaletel, M., eds., 2018. Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Lipovec Čebron, U.,ed., 2016. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • McKenzie, J.F., Neiger, B.L. & Thackeray, R., 2013. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs. 6 th ed. Gleinview: Pearson.
 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2015. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. 3 rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
 • Naidoo, J. & Wills, J., 2012. Foundations for Health Promotion. 3rd ed. Edinburgh: Baillière Tindall/Elsevier.
 • Pahor, M., ed., 2018. Zdrava skupnost. Priročnik za razvoj skupnostnega pristopa k zdravju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Petrič, V. K., Pribaković Brinovec, R., Maučec Zakotnik, J., 2018. Health promotion centres in Slovenia: Integrating population and individual services to reduce health inequalities at community level. Copenhagen: World Health Organization. Dostopno na: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/377428/hss-ncd-policy-brief-slovenia-eng.pdf?ua=1
 • Radoš Krnel, S., Kamin, T., Jandl, M., Gabrijelčič Blenkuš, M., Hočevar Grom, A., Lesnik, T., Roškar, M., 2020. Merila za vrednotenje intervencij na področju javnega zdravja za namen prepoznavanja in izbire primerov dobrih praks. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Tulchinsky, T.H., Varavikova, E. & Bickford, J.D., 2014. The New Public Health. Amsterdam; Boston: Elsevier.
 • Vinko, M., Kofol Bric, T., Korošec, A., Tomšič, S., Vrdelja, M., eds., 2016. Kako skrbimo za zdravje? Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • World Health Organization, 2013. Health Literacy. The solid facts. Copenhagen: World Health Organization.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Študijsko gradivo bo določeno pred začetkom predmeta

Metode ocenjevanja:

 • Pisna izpitna naloga (esejski/projektni tip) z ustnim zagovorom - 100%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vodena diskusija, skupinsko delo, igranje vlog, delo v paru, problemsko učenje.