Naslov predmeta:

Raziskovalne metode

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
izr. prof. dr. Bojana Lobe

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela: 40

Individualno delo študenta:

130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:
 • se seznani z raziskovalnimi paradigmami ter raziskovalnimi pristopi in metodami, ki oblikujejo zdravstveno nego in zdravstveno obravnavo;
 • spozna pomen raziskovanja za zdravstveno nego;
 • spozna značilnosti raziskovalnega dela;
 • preuči raziskovalne paradigme ter raziskovalne pristope in metode, ki oblikujejo zdravstveno nego in zdravstveno obravnavo;
 • spozna različne raziskovalne dizajne v zdravstveni negi in zdravstvu;
 • pridobi potrebne veščine in ustrezna znanja za aplikacijo različnih raziskovalnih načrtov; 
 • spozna različne načine obdelave podatkov;
 • razmišlja o etičnih dimenzijah raziskovanja;
 • biti sposoben ustrezno načrtovati zbiranje empiričnih podatkov za potrebe odločanja;
 • poznati temeljne pojme statističnega sklepanja;
 • poznati namen, uporabo, vrste statističnih metod, izbor metod, prikaz podatkov, interpretacijo rezultatov;
 • poznati temeljne pojme in uporabo kvalitativnih tehnik obdelave podatkov.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Polit, D.F. & Tatano Beck, C., 2018. Essential of Nursing research: study guide to accompany principles and methods. 9th ed. Wolters Kluwer.
 • Bowling, A., 2014. Research methods in health; Investigating health and health services. 4th ed. New York: Open University Press. 2014.
 • Salazar, L.F., Crosby, R.A. & DiClemente, R.J., 2015. Research methods in health promotion. San Francisco: Jossey Bass.
 • Zaletel-Kragelj, L. & Božikov, J., 2010. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers (ur.). Lage: Hans Jacobs publishing company. (izbrana poglavja)
 • Mesec, B., 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.  
 • Košmelj, K., 2001. Uporabna statistika. Biotehniška fakulteta. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.
 • Hawkes, J.S. & Marsh, W.H., 2005. Discovering Statistics. 2nd ed. New York: Hawkes Publishing, Charlotte.
 • Mac Berthouex, P. & Brown, L.C., 2002. Statistics for Environmental Engineers. 2nd ed. Boca Raton: Lewis Publishers.  
 • Creswell, J.W., Plano, C. & Vicki, L., 2009. Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: London, New Delhi: Sage.
 • Teddlie, C. & Abbas, T., 2009. Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage.
 • Članki po navodilu izvajalcev predmeta

Priporočljiva literatura:

 • Pallant, J., 2010. SPSS survival Manual. A step by step guide to data analiysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Thr McGraw-Hill Companies.
 • Lobe, B., 2006. Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod - stara praksa v novi preobleki?. Družboslovne razprave, 2006;22(53), pp. 55-73.
 • Lobe, B., 2008. Integration of online research methods. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, p. 191.
 • Marušić Matko, et al., 2013. Uvod u znanstveni rad u medicine. 5. Izd. Zagreb: Medicinska naklada. Mejovšek Milko, 2013. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim in humanističkim znanostima. 2. dop. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege in raziskovanja v zdravstveni negi (dodiplomski študij).
 

Metode ocenjevanja:

 • pisni  izpit - 100%

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, skupinsko delo.