Naslov predmeta:

Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

doc. dr. Sedina Kalender Smajlović

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Splošen namen predmeta je študentom omogočiti priložnost za kritični pogled na etične probleme in dileme s katerimi se srečujejo v svoji praksi in jih spodbuditi k oceni lastnih aktivnosti in odgovornosti s poglobljeno presojo.
Specifični učni cilji predvidevajo, da bodo študenti ob zaključku predmeta sposobni:
 • Razložiti pomen etike v profesionalni praksi
 • Prepoznati pomembne vidike zgodovinskega ozadja v profesionalni etiki v zdravstvenem varstvu
 • Prepoznati relevantne etične/profesionalne kodekse etike
 • Razložiti osnovna etična načela, navesti možna področja konfliktov
 • Kritično razpravljati o konkurenčnih teoretičnih/filozofskih perspektivah
 • Prenesti procese etičnega razsojanja v izbrane profesionalne situacije
 • Kritično analizirati etične dimenzije lastne profesionalne prakse
 • Prenesti poglobljeno etično presojanje v lastno profesionalno prakso
 • Doseči etično občutljivost (senzibilnost)

Obvezna literatura:
 

 • Thompson, I., Melia, K.M., Boyd, K.M. & Horsburgh, D.. 2006. Nursing Ethics. 5th ed.  Edinburgh:  Churchill Livingstone/Elsevier.
 • Kalauz, S., 2012. Etika u sestrinstvu. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Kalauz, S., 2011. Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma. Zagreb: Pergamena: Hrvatska komora medicinskih sestara.
 • Hugman, R., 2005. New Approaches in Ethics for the Caring Professions.  Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Butts, J. & Rich, K., 2005. Nursing Ethics: Across the Curriculum and into Practice. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett.
 • Fry, S.T., Veatch, R.M. & Taylor, C.R., 2010. Case studies in nursing ethics. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers.
 • Bosek, M.S.D. & Savage, T.A., 2007. The ethical component of nursing education: Integrating ethics into clinical experience. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Osnovno znanje iz zdravstvene nege

Metode ocenjevanja:

 • s- sprotno (udeležba na seminarjih, eseji…) - 20%
 • k- izpit - 80%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Aktivne metode učenja (igra vlog, diskusija, delo s teksti, problemsko učenje itd.), ki potekajo deloma v klasični učilnici, deloma on-line