Naslov predmeta:

Izobraževanje in mentorstvo v zdravstveni negi

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Matej Urbančič

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Sanela Pivač
 • doc. dr. Matej Urbančič

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

40

Individualno delo študenta: 130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študenti:
 • spoznajo ključne tehnologije in inovacije na področju vzgoje in izobraževanja ter mentorstva v zdravstveni negi,
 • spoznajo načine za jasno, ustrezno in učinkovito komuniciranje z različnimi udeleženci na področju vzgoje in izobraževanja ter mentorstva z uporabo ustreznih spretnosti verbalne, neverbalne pismenosti,
 • izbirajo ustrezne učne strategije in strategije učenja oziroma poučevanja za samostojno delo in delo v skupinah z uporabo aktivnih metod učenja.

Obvezna literatura:
 

 • Gaberson, K.B. & Oermann, M.H., 2006. Clinical Teaching Strategies for Nursing. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company.
 • Grossman, S.C., 207. Mentoring in Nursing: a Dynamic and Collaborative Process. New York: Springer Publishing Company.
 • Kiger, A.M., 2004.  Teaching for Health, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Young, L.E. & Paterson, B.L., eds., 2007. Teaching nursing: Developing a student-centered learning environment. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Bradshaw, M. & Lowenstein, A., 2013. Innovative teaching strategies in nursing and related health professions. B.K.: Jones & Bartlett Publishers.
 • Woolnough, H.M., & Fielden, S.L., 2017. Mentoring in Nursing and Healthcare: Supporting career and personal development. John Wiley & Sons.
 • Billings, D.M., Faan, E.R., & Halstead, J.A., 2019. Teaching in Nursing e-Book: A Guide for Faculty. Elsevier Health Sciences.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

Metode ocenjevanja:

 • Projektno delo - 30%
 • Predstavitev - 20%
 • Pisni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, avdiovizualna prezentacija, skupinsko delo, delo z besedili, seminar