Naslov predmeta:

Zdravstvena obravnava  akutnih stanj v ambulanti družinske medicine

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Izvajalec predmeta:

  • red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami.
  • samostojno, kritično in strokovno  pristopiti k specifičnim akutnim obravnavam v ambulanti družinske medicine (vročina, prehlad, uroinfekt, vrtoglavica, dispepsija, bolečina, akutna poškodba, manjše krvavitve, ogroženi pacienti).
  • znati z ustreznimi teoretičnimi pristopi ter aktivnostmi preprečevati poslabšanje akutnih stanj.
  • sposobnost profesionalno in interdisciplinarno pristopiti k reševanju problemov.

Obvezna literatura:
 

 

Priporočljiva literatura:

  • Sodja, N. & Rotar-Pavlič, D., 2019. Obravnava bolnika z vrtoglavico v družinski medicini - sistematični pregled literature = Vertigo patient treatment in family medicine - systematic literature review. Medicinski razgledi, 58(2), pp. 203-210.
  • Rotar-Pavlič, D., 2018. Dizziness or vertigo and the dilemmas of the family physician. In: A. Stepanović, V.  Šet, eds. Zbornik predavanj. 20. Fajdigovi dnevi, Kranjska gora, 2018. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, pp.: 24-29.
  • Žulec, M., Rotar-Pavlič, D., Puharić, Z. & A. Žulec, 2019. "Wounds home alone" - why and how venous leg ulcer patients self-treat their ulcer: a qualitative content study. International journal of environmental research and public health 16(4), pp. 1-15. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6406886/pdf/ijerph-16-00559.pdf
  • Petek Šter, M. & Šter, B., 2015. Pomen izobraževanja diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah : primer arterijske hipertenzije = The role of education for graduated nurses in model practices : example of arterial hypertension. Obzornik zdravstvene 49(1), pp. 52-59. Available at: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.46
  • Petek Šter, M. & Popović, A., 2016. Ustreznost triaže pri bolnikih, ki so utrpeli srčni infarkt z dvigom ST-veznice na Splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana. In: B. Skela Savič & Hvalič Touzery, S., eds. Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave: 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled: zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 151-158.
  • Petek Šter, M., Švab, I. & Živčec Kalan, G., 2013. Parenteralna uporaba protibolečinskih zdravil pri bolečini v križu v družinski medicini. Zdravstveno varstvo 52(3), pp. 181-190. Available at: http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-3/sjph-2013-0019/sjph-2013-0019.xml?format=INT

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege

Metode ocenjevanja:

Pisni izpit (problemsko usmerjen)
Projektna naloga, predstavitev projektne naloge, praktično usmerjena razprava

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Delo v malih skupinah
Projektno delo
Okrogla miza