Naslov predmeta:

Promocija zdravega življenjskega sloga

Nosilec predmeta:

izr. prof. dddr. Joca Zurc

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dddr. Joca Zurc
 • dr. Jana Zurc (strokovnjak iz prakse)

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo:
 • pridobil sistematično znanje in celovito razumevanje promocije zdravega življenjskega sloga posameznika, družine in skupnosti skozi različna razvojna obdobja
 • apliciral teoretično  znanje na konkretnem primeru diagnostike življenjskega sloga posameznika ter pri načrtovanju in pripravi programa za spremembo življenjskega sloga in evalvacijo spremembe pri posamezniku ali izbrani ciljni skupini
 • skozi poznavanje teorij življenjskega sloga in psiholoških vidikov spreminjanja življenjskega sloga se znal odgovorno odločiti za ustrezen pristop krepitve/spreminjanja zdravega vedenjskega sloga posameznika oz. skupnosti
 • razvil sposobnost ocenjevanja potreb in samostojnega oblikovanja strategij v programih za promocijo zdravega življenjskega sloga pri različnih ciljnih skupinah
 • znal samostojno zasnovati, izvesti in evalvirati intervencijo promocije zdravega življenjskega sloga za izbrano ciljno skupino v vzgojno-varstvenem ali delovnem okolju oz. organizaciji
 • razvil kritično mišljenje do nacionalnih in mednarodnih pravnih dokumentov, obstoječe prakse in ključnih programov promocije zdravja, lastnega prispevka in novih vprašanj na področju promocije zdravega življenjskega sloga
 • razvil sposobnost neodvisnega pridobivanja novih spoznanj promocije zdravega življenjskega sloga v okviru kontinuiranega profesionalnega razvoja

Obvezna literatura:

 • Edelman, C.L., & Kudzma, E.C., 2022. Health Promotion Throughout the Life Span. 10th ed. Amsterdam: Elsevier.
 • Green, J., Woodall, J., Cross, R., & Tones, K., 2019. Health Promotion: Planning and Strategies. 4th edition. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
 • Page, R.M. & Page, T.S., 2015. Promoting Health and Emotional Well-Being in Your Classroom. 6th edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.  
 • Thestrup, L., Pfleghaar, J. & Martin, C., 2020. Eat. Sleep. Move. Breath: The Beginner’s Guide to Living a Healthy Lifestyle. Chicago, USA: Kharis Publishing.
 • Laaksonen, C. & Zurc, J., 2020. Ethical issues in school-based health promotion interventions. In: N. Kregar-Velikonja, ed. Celostna obravnava pacienta [Holistic approach to the patient]: zbornik prispevkov mednarodne znanstvene conference, Novo mesto, 14. novembra 2019, pp. 21-26. Novo mesto: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit - 60 %
  Seminarska naloga - 40 %

Metode poučevanja in učenja:

 • Skupinsko delo v obliki praktičnih delavnic
 • Metoda pisnih izdelkov - seminarska naloga
 • Uporaba avdovizualne opreme, posnetkov, spletne učilnice