Naslov predmeta:

Promocija zdravja v starosti in medgeneracijsko sodelovanje

Nosilec predmeta:

doc. dr. Radojka Kobentar

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Radojka Kobentar

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo pridobil:
 • Sposobnost integracije znanja pri delu s starejšimi pri promociji zdravja
 • Sposobnost prepoznavanja in razumevanje potreb starejših pri ohranjanju zdravja in vzdrževanju stabilnih stanj kroničnih bolezni
 • Sposobnost organizacije medgeneracijskih projektov in programov za promocijo zdravja  
 • Sposobnost identifikacije pozitivnih resursov v podporo zdravju
 • Sposobnost kritičnega razmišljanja in aktivnega sodelovanja z opolnomočenjem starejših za uvajanje zdravih vzorcev vedenja

Obvezna literatura:

 • Active ageing and solidarity between generations. Eurostat statistical books. A statistical portrait of the European Union, 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF.
 • Hvalič‐Touzery, S., Smole‐Orehek, K.  Dolničar, V., 2022. Informal Caregivers’ Perceptions of Self‐Efficacy and Subjective Well‐Being when Using Telecare in the Home Environment: A Qualitative Study. Geriatrics, 7(5), p. 86. Available at: https://doi.org/10.3390/geriatrics7050086.
 • Hvalič Touzery S., Prevodnik K.  Dolničar V., 2022. Učinki telemedicinske obravnave na bolnike s kronično boleznijo. Available at: https://www.researchgate.net/publication/361208220.
 • Hvalič‐Touzery, S., Smole‐Orehek, K.  Dolničar, V., 2022. Informal Caregivers’ Perceptions of Self‐Efficacy and Subjective Well‐Being when Using Telecare in the Home Environment: A Qualitative Study. Geriatrics  7, p. 86. Available at: https://doi.org/10.3390/geriatrics7050086
 • Lachman, M.E.  Agrigoroaei, S., 2010. Promoting Functional Health in Midlife and Old Age: Long-Term Protective Effects of Control Beliefs, Social Support, and Physical Exercise. PLoS ONE: 5(10): p. e13297. 10.1371/journal.pone.0013297.
 • Renehan, E., et al., 2012. Healthy ageing. Literature review. Melbourne: National Ageing Research Institute (NARI) and Council on the Ageing (COTA). Available at: http://www.health.vic.gov.au/agedcare/maintaining/downloads/healthy_litreview.pdf .

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.
   

Metode ocenjevanja:

 • Projektne naloge in predstavitev - 20 %
 • Predstavitev študije primera (individualno, skupinsko) - 10 %
 • Seminarska naloga na izbrano temo (individualno) - 20 %

Metode poučevanja in učenja:

 • Metoda (pred)priprave študenta na učno uro /branje literature
 • Metoda problemskega učenja
 • Diskusija/interaktivno
 • Strokovni obisk institucije
 • Interaktivna predstavitev tematskih sklopov
 • Individualno delo v malih skupinah
 • Metoda samorefleksije in samovalidacije
 • Študija primera iz prakse
 • Metoda opazovanja
 • Metoda pisnih del in pisanja
 • Metoda (samo)vrednotenja del – integrirani model