Naslov predmeta:

Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tanja Kamin

Izvajalec predmeta:

 • dr. Sinja Čož, asist.

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Namen predmeta je opremiti študente s temeljnimi socialnomarketinškimi veščinami, ki so pomembne pri načrtovanju in izvedbi programov za spodbujanje zdravega vedenja.

Ključne predmetno specifične kompetence za področje so:
 • Sposobnost prevajanja zdravstvenih/epidemioloških problemov v vedenjske probleme skupin in posameznikov,
 • Razumevanje različnih raziskovalnih pristopov, ki so pomembni za osmislitev problemov z zdravjem na ravni posameznika, institucij in družbe,
 • Sposobnost prepoznavanja zaviralnih in spodbujevalnih dejavnikov pri doseganju vedenjskih in družbenih sprememb na podrčju javnega zdravja,
 • Strokovna, odgovorna in kreativna raba marketinških tehnik za pripravo intervencijskih programov za promocijo zdravja,
 • Sposobnost segmentacije populacije v odnosu do izbranih problemov zdravja, izbire prioritetnih ciljnih skupin in prilagajanja intervencij ciljnim skupinam glede na njihove strukturne zmožnosti

Obvezna literatura:

 • French, J. & Gordon, R., 2015. Strategic social marketing. Tousand Oaks: Sage publications. (izbrana poglavja).
 • Hastings, G., 2007. Social marketing. Why should the devil have all the best tunes. Amsterdam: Elsevier. (izbrana poglavja)
 • Kamin, T., Zdravje na barikadah, dileme promocije zdravja. (izbrana poglavja). (dostopno tudi na spletu in v e-pub formatu)
 • Kenny, P. & Hastings, G., 2011. Understanding social norms: upstream and downstream applications for social marketers. In: G. Hastings, et. al., ed., Handbook of social marketing. New York: Sage.
 • Noble, G. & Basil, D.Z., 2011. Competition and Positioning. In: G. Hastings, et. al., eds. Handbook of social marketing. New York: Sage.
 • Gordon, R., 2011. Critical social marketing: definition, application and domain. Journal of Social Marketing, 1(2), pp. 82-99.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.

Metode ocenjevanja:

 • Končna ocena je sestavljena iz pozitivne ocene dveh kolokvijev (70 %) in ocene seminarske oziroma projektne naloge ter njene predstavitve (30 %).

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Seminarji
 • Konzultacije
 • Projektno delo (individualno in skupinsko)
 • Nastopi