Naslov predmeta:

Zdrava raba digitalnih tehnologij

Nosilec predmeta:

Izr. prof. dr. Mirna Macur

Izvajalec predmeta:

 • Izr. prof. dr. Mirna Macur

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

10

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 Zimski 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:
 • Se seznani z vplivom digitalnih tehnologij na različna področja našega življenja
 • Spozna negativne učinke pretirane rabe digitalnih tehnologij na zdravje
 • Preuči in kritično analizira vpliv digitalnih tehnologij v svojem življenju
 • Spozna uspešne strategije obvladovanja motenj, ki jih povzročajo digitalne tehnologije

Obvezna literatura:

 • Eyal, N., 2019. Indistractable. How to Control Your Attention and Choose Your Life. Bloomsbury Publishing.
 • Spitzer, M., 2016. Digitalna demenca. Kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet. Celovec: Mohorjeva družba.
 • Gold, J., 2015. Vzgoja v digitalni dobi. Priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do tehnologije od rojstva do najstniških let. Radovljica: Didakta.

Priporočljiva literatura:

 
 • Newport, C., 2019. Digital Minimalism. Choosing a Focused Life in a Noisy World. Portfolio (Penguin Random House).
 • Crenshaw, D., 2021. The Myth of Multitasking: How “Doing It All” Gets Nothing Done (2nd Edition): Mango Publishing.
 • Hallowell, E.M., 2014. Driven to Distraction at Work. How to Focus and Be More Productive. Harvard Business review Press. 
 • Newport, C., 2020. The Time-Block Planner: A Daily Method for Deep Work in a Distracted World. Portfolio (Penguin Random House).
 • Newport, C., 2021. The World Withouth Email. Reimagining Work in an Age of Communication Overload. Portfolio (Penguin Random House).

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Redna udeležba na predavanjih in vajah
 • Sprotno delo na/pred srečanji

Metode ocenjevanja:

 • Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
 • Pisni izpit 50%
 • Seminar 50%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Delo v skupinah
 • Domače naloge