Naslov predmeta:

Zdravje in ranljive skupine

Nosilec predmeta:

doc. dr. Špela Razpotnik

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Špela Razpotnik
 • Hana Košan (strokovnjak iz prakse)
 • Helena Grbec (strokovnjak iz prakse)

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Razumeti povezanost družbeno strukturnih dejavnikov s položajem posameznih družbenih skupin
 • Prepoznavati in razumeti učinke obstoječih politik ter strategij na področju varovanja zdravja
 • Spoznati karakteristike ranljivih skupin
 • Spoznati in analizirati lokalne strategije na področju zdravja posebej z vidika ranljivih skupin
 • Spoznati ključne koncepte v povezavi z ranljivimi skupinami in dostopnostjo zdravstvenega sistema tem
 • Spodbuditi razmislek študentk in študentov v smeri refleksije obstoječega in inovacij na tem področju

Obvezna literatura:

 • BELOVIĆ, B. & KRAJNC NIKOLIĆ, T., 2011. Dejavniki, ki vplivajo na zdravje Romov v Pomurju. Murska Sobota: Zavod za zdravstveno varstvo.
 • FLAKER, V., 2002.  Živeti s heroinom I. in II. Ljubljana: *cf.
 • NOLIMAL, D., LESKOVŠEK, E. & POKRAJAC, T., 2008. Ovire v dostopnosti in dosegljivosti programov pomoči: vidiki uporabnikov prepovedanih drog v Sloveniji, Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • RAZPOTNIK, Š., 2009. Brezdomstvo in zdravstvena problematika. In: Š. RAZPOTNIK, ed., DEKLEVA, B., ed., 2009. Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, pp. 25-33.
 • RAZPOTNIK, Š., 2009. Izkušnje brezdomcev z zdravstvenim sistemom - analiza skupinskega pogovora. In: Š. RAZPOTNIK, ed. & B. DEKLEVA, ed. Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, pp. 45-74.
 • RAZPOTNIK, Š., 2010. Mladi in zdravi, zakaj ne gredo delat?! : problematiziranje družbenega pogleda na brezdomne mlade = They are young; they are healthy, so why don't they go to work?! : examining society's view on youth homelessness. Socialna pedagogika, 14(4), pp. 439-466, 531-558.
 • RAZPOTNIK, Š. & DEKLEVA, B., 2009. Homelessness and the accessibility of the health care system. Socialna pedagogika, 13(2), pp. 111-130.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Predhodno je potrebno absolvirati predmet Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja.

Metode ocenjevanja:

 • Kombinacija pisnega izpita (80%) in samostojnega dela študenta - seminarske naloge (20%).

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Diskusija
 • Analiza primerov
 • Refleksije na podlagi praktičnih izkušenj
 • Skupinsko delo
 • Terensko delo
 • Seminarsko delo oz. samostojno delo študentk in študentov