Naslov predmeta:

Zdravstveni delavci kot promotorji zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Sanela Pivač
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo
 • znal načrtovati izvedbo načrta delavnic v skrbi za zdrav življenjski slog
 • znal oceniti dejavnike tveganja ogroženosti za lastno zdravje

Obvezna literatura:

 • Bulotaite, et al., 2017. Workplace health promotion in health care settings in Finland, Latvia, and Lithuania. M e d i c i n a,  5 3, pp. 3 4 8- 3 5 6.
 • Pivač, S., 2018. Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih : integrativni pregled literature = Factors associated with tobacco use of health professionals : integrative literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 52(2), pp. 108-117. 10.14528/snr.2018.52.2.188.
 • Pivač, S. & Kalender Smajlović, S., 2018. Vloga staršev in vzgoje za zdravje pri oblikovanju odgovornega spolnega vedenja : raziskava med učenci osnovne šole = The role of parents and health education in shaping responsible sexual behavior : research among primary school students. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 52(3), pp. 160-167. 10.14528/snr.2018.52.2.180.
 • Zenzano, et al., 2011. The Roles of Healthcare Professionals in Implementing Clinical Prevention and Population Health. American Journal of Preventive Medicine, 40(2), pp. 261-267. 10.1016/j.amepre.2010.10.023.

Priporočljiva literatura:

 • Wills, J., 2022. Foundations for Health Promotion, 5th ed. Available at: https://evolve.elsevier.com/cs/product/9780702085062?role=student.
   

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • Projektno delo - 100 %

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminar, vaje