Naslov predmeta:

Promocija zdravja pri delu

Nosilec predmeta:

doc. dr. Nevenka Šestan

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Nevenka Šestan

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski ali letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Znati uporabiti teoretična in praktična znanja pri strokovnem delu na področju promocije zdravja na delovnem mestu
 • Usvojiti znanja o razvoju promocije zdravja pri delu s sorodnimi področji
 • Poznati in razumeti organizacijo dela, sistematizacijo delovnega mesta in delovno mesto
 • Spoznati organizacijske in druge dejavnike tveganja iz delovnega okolja, ki negativno vplivajo na zdravje zaposlenih
 • Spoznati, da promocija zdravja pri delu vključuje spreminjanje delovnih in drugih razmer, ki pozitivno vplivajo na zdravje zaposlenih
 • Znati uporabljati različne strategije in pristope promocije zdravja v različnih delovnih okoljih
 • Znati načrtovati in izvajati programe PZD po korakih v različnih podjetjih in organizacijah

Obvezna literatura:

 • Miklič, MD., Urdih Lazar, T., et al., 2016 Čili za delo. Učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
 • Urdih Lazar, T., ed., 2013. Promocija zdravja pri delu: definicije, metode in tehnike. SIWHP – Training Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
 • Stergar, E., Urdih Lazar, T., 2022. Zdravi delavci v zdravih organizacijah. Priročnik za promocijo zdravja pri delu v mikro podjetjih, malih in srednje velikih in velikih podjetjih in organizacijah. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
 • Verra, S.E., et al., 2019. Health Promotion at Work: A Comparison of Policy and Practice Across Europe. Safety and Health at Work, (10), pp. 21-29
 • Sorensen, G., et al., 2005. Promoting behavior change among working-class, multi-ethnic workers: results of the Healthy Directions — Small Business Study. Am J Pub Health, 95(8), pp. 1389-1395
 • Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union. Available at: https://www.enwhp.org/resources/toolip/doc/2022/01/26/1_luxembourg_declaration_2018.pdf.
 • Podjed, K., 2021. Orodja in dobra praksa promocije zdravja. Praktični priročnik. Ljubljana: Inštitut za produktivnost.
 • Promocija zdravja na delovnem mestu. Available at: https://www.gov.si/teme/promocija-zdravja-na-delovnem-mestu/
 • Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 2018. Poročilo o delu inšpektorata RS za delo za leto 2018. Available at: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/73bcef96d4/Porocilo-o-delu-IRSD-za-leto-2018.pdf.
 • European Network for Workplace Health Promotion, 2004. ENWHP Toolbox: A Euro

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit  -  70%
  Priprava in zagovor seminarske naloge -  30%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov)
 • Vaje na seminarski način (refleksija prebranih besedil in lastnih izkušenj, timsko delo, metode kritičnega mišljenja, diskusija, sporočanje povratne informacije, priprava za izvedbo seminarske naloge)
 • Delo v skupinah
 • Uporaba spletne učilnice oziroma drugih sodobnih IKT orodij
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj)
 • Ogledi delovnih mest v zdravstvenih in drugih organizacijah (predstavitev organizacije in voden ogled različnih delovnih mest). Ogled bo potekal v skupini (Splošna bolnišnica Jesenice, izbrani domovi za starejše občane, izbrana zdravilišča itd.)