Naslov predmeta:

Telesna dejavnost za krepitev zdravja v vseh življenjskih obdobjih

Nosilec predmeta:

doc. dr. Eva Uršej

Izvajalec predmeta:

 • Andrea Backović Juričan, viš. pred.

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski ali letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študenti bodo zmožni:
 • Ocenjevati in analizirati koncepte in pristope k promociji aktivnega življenja in spanja ter preprečevanja sedenja v kliničnem, šolskem, delovnem in družinskem okolju ter širšem lokalnem okolju
 • Prepoznati in oceniti potrebe različnih starostnih in drugih ciljnih skupin na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja in spanja
 • Razumeti vpliv politik s področja telesne dejavnosti na zdravje populacije  
 • Razumeti načrtovanje vadbenih programov za različne kronične bolezni in za preprečevanje poškodb in padcev;
 • Uporabljati različne teorije/modele spreminjanja gibalnih in spalnih navad
 • Z uporabo ustrezne terminologije razložiti značilnosti in posebnosti različnih vrst telesne dejavnosti glede na namen in ciljno skupino oziroma okolje

Obvezna literatura:

 • Dustine, J.L., Moore, G.E. & Painter, P.L., eds., 2016. ACSM’s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities.  4th ed.  Champaign: Human Kinetics
 • European commission, 2021. Green Paper on Ageing. Fostering Solidarity and Responsibility between Generations. Brussels: European commission.
 • Hoyer, S., 2005. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development & World Health Organization Regional Office for Europe, 2023. Step Up! Tackling the Burden of Insufficient Physical Activity in Europe. Paris: OECD & WHO/Europe.
 • Sočan, M., 2013. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola zdravstveno nego.
 • Zaletel-Kragelj, L., Eržen, I. & Premik, M., 2007. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • World Health Organization, 2018. Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030: More Active People for a Healthier World. Geneva: World Health Organization.
 • World Health Organization, 2019. Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 Years of Age. Geneva: World Health Organization.
 • World Health Organization, 2020. Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. Geneva: World Health Organization.
 • World Health Organization, 2022. Integrated Brief Interventions for Noncommunicable Disease Risk Factors in Primary Care: The Manual: BRIEF Project. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe.
 • Ustrezni znanstveni članki iz znanstvenih revij in zbornikov (po dogovoru z nosilcem oz. posameznimi izvajalci) / Relevant scientific articles in science journals and collection of articles (according to lecturer and other course coworkers)

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. letnik študijskega programa druge stopnje.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit  - 70 %
  projektno delo - 30 %

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, seminarske vaje, delo v skupinah, samostojno vključevanje v pedagoški proces, individualne naloge