Naslov predmeta:

Zdravje otrok in mladostnikov

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 • Matej Vinko, asist.

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski ali letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Razumevanje pomena zdravja otrok in mladostnikov za javno zdravje.
 • Poznavanje teorij, konceptov in mejnikov razvoja otrok in mladostnikov.
 • Sposobnost uporabe oz. prepoznavanje z dokazi podprtih pristopov za promocijo zdravja in preventivo bolezni na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 • Razumevanje pogostih težav na področju duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih ter sposobnost priprave in izvajanja pristopov za spodbujanje duševnega zdravja.
 • Razumevanje vloge prehrane in telesne dejavnosti pri varovanju in krepitvi zdravja otrok in mladostnikov ter sposobnost spodbujanja družin k vpeljavi zdravih navad.
 • Poznavanje zakonodaje na področju nasilja ter sposobnost prepoznavanja in poročanja v primeru nasilja nad otrokom.
 • Sposobnost vključevanja na družino osredotočenih načel oskrbe v delovne procese.
 • Razumevanje kulturnih razlik in pomena kulturno kompetentne skrbi za otroke in mladostnike iz različnih okolij.

Obvezna literatura:

 • Edelman, C.L. & Mandle, C.L., 2006. Health Promotion: Throughout the life span (6th ed.). Missouri: Mosby.
 • Hubley, J. & Copeman, J., 2018. Practical health promotion. New York: John Wiley & Sons.
 • Marjanovič Umek L. & Zupančič, M. eds., 2020. Razvojna psihologija (1. ed.). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Lipovec Čebron, U., ed., 2016. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Priporočljiva literatura:

 /

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • Pisna priprava seminarske naloge z ustnim zagovorom.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminarji, druge oblike študija (DOŠ).