Naslov predmeta:

Zdravje pri kroničnih bolnikih

Nosilec predmeta:

prof. dr. Antonija Poplas Susič

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • doc. dr. Saša Kadivec
 • prof. dr. Marija Petek Šter
 • prof. dr. Davorina Petek
 • prof. dr. Mitja Košnik
 • prof. dr. Polona Selič
 • prof. dr. Danica Rotar Pavlič
 • prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski ali letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Cilji vsebin kontinuirane integrirane oskrbe kronično bolnih:

 • Spoznati filozofijo, modele in organiziranost kontinuirane integrirane zdravstvene oskrbe
 • Spoznati temeljna načela in etične razsežnosti  kontinuirane in integrirane zdravstvene oskrbe
 • Spoznati podrobneje načela pomena kontinuirane zdravstvene oskrbe bolnika s kroničnimi boleznimi v povezavi s kakovostjo življenja bolnika in njegove družine
 • Poglobljeno spoznati problematiko kroničnih bolezni in njihov vpliv na družbeno okolje
 • Spoznati delovanje drugih sistemov, služb in zakonskih podlag, ki so pomembne za izvajanje integrirane zdravstvene oskrbe
 • Spoznati načine za spodbujanje partnerskega odnosa med bolnikom in izvajalci zdravstvenega varstva
 • Natančno spoznati organiziranost zdravstvenega sistema;
 • Spoznati integriran in več poklicen timski pristop v kontinuirani zdravstveni oskrbi
 • Dopolniti poznavanje posameznih stopenj kontinuirane in integrirane zdravstvene obravnave (sprejem, odpust, institucionalno varstvo, obravnava bolnika na domu, patronažno varstvo, dolgotrajna oskrba) in vloge različnih izvajalcev zdravstvene oskrbe
 • Dopolniti veščine profesionalne komunikacije tudi na ravni izvajanja kontinuirane in integrirane zdravstvene oskrbe;
 • Seznaniti se z ekonomskimi vplivi  obravnave bolnikov s kroničnimi stanji in vplivi  kontinuirane integrirane zdravstvene obravnave na večjo učinkovitost
 • Spoznati informacijske sisteme za podporo izvajanja kontinuirane integrirane oskrbe
 • Spoznati vlogo vključevanja nepoklicnih izvajalcev v kontinuirani in integrirani zdravstveni oskrbi

V kontinuirani integrirani oskrbi kroničnih bolnikov:

 • Spoznati razvoj in umestitev kontinuirane integrirane oskrbe kroničnih bolnikov v zdravstvenem sistemu
 • Prepoznati etične dileme in zna določiti proces reševanja le-teh
 • Pridobiti veščine najpogostejšega komuniciranja
 • Spoznati principe obravnave bolečine, gastro-enteroloških, nevroloških, psihiatričnih in uro-genitalnih simptomov ter simptomov dihal
 • Razumeti principe prehrane in nadomeščanja tekočin v zadnjem obdobju življenja
 • Spoznati specifičnosti obravnave ran in ustne nege v zadnjem obdobju življenja
 • Spoznati celostno obravnavo bolnika na domu
 • Spoznati učinkovitost uporabe protokolov obravnav kroničnih bolnikov
 • Razumeti reševanje psiho-socialnih problemov
 • Spoznati organiziranost kontinuirane integrirane oskrbe kroničnih bolnikov v mreži zdravstvenega sistema
 • Spoznati principe raziskovanja, posebej vlogo kvalitativnih metod
 • Razumeti in spoznati možnosti informacijske tehnologije v kontinuirani integrirani oskrbi kroničnih bolnikov
 • Razumeti pomen preventive, medikamentoznega zdravljenja in vzpostavljanja registrov kroničnih bolnikov
 • Razumeti polimorbidnost in partnerstvo med izvajalci zdravstvene oskrbe, bolniki in svojci

Obvezna literatura:

 • Tusa, N., Kautiainen, H., Elfving. P., Sinikallio. S. & Mäntyselkä, P., 2020. Relationship between patient activation measurement and self-rated health in patients with chronic diseases. BMC Family Practice, 21(1), pp. 1-8.
 • Niazkhani, Z., Toni, E., Cheshmekaboodi, M., Georgiou, A. & Pirnejad, H., 2020. Barriers to patient, provider, and caregiver adoption and use of electronic personal health records in chronic care: a systematic review. BMC medical informatics and decision making, 20(1), p. 153.
 • Kuipers, S.J., Cramm, J.M. & Nieboer, A.P., 2019. The importance of patient-centered care and co-creation of care for satisfaction with care and physical and social well-being of patients with multi-morbidity in the primary care setting. BMC health services research. 19, pp. 1-9.
 • Khan, A.I., Barnsley, J., Harris, J.K. & Wodchis, W.P., 2022. Examining the extent and factors associated with interprofessional teamwork in primary care settings. Journal of Interprofessional Care, 36(1), pp. 52-63.
 • John, J.R., Tannous, W.K. & Jones A., 2020. Outcomes of a 12-month patient-centred medical home model in improving patient activation and self-management behaviours among primary care patients presenting with chronic diseases in Sydney, Australia: a before-and-after study. BMC family practice, 21, pp. 1-11.
 • Iovino, P., Lyons, K.S., De Maria, M., Vellone, E., Ausili, D., Lee, C.S., et al., 2021. Patient and caregiver contributions to self-care in multiple chronic conditions: A multilevel modelling analysis. International Journal of Nursing Studies, 116, p. 103574.
 • Farley, H., 2020. Promoting self‐efficacy in patients with chronic disease beyond traditional education: A literature review. Nursing open, 7(1), pp. 30-41.
 • Chollette, V., Doose, M., Sanchez, J., Weaver, S.J., 2022. Teamwork competencies for interprofessional cancer care in multiteam systems: A narrative synthesis. Journal of Interprofessional Care, 36(4), pp. 617-625.
 • Boyd, C., Smith, C.D., Masoudi, F.A., Blaum, C.S., Dodson, J.A., Green, A.R., et al., 2019. Decision making for older adults with multiple chronic conditions: executive summary for the American Geriatrics Society guiding principles on the care of older adults with multimorbidity. Journal of the American Geriatrics Society, 67(4), pp. 665-673.
 • Agreli, H.F., Peduzzi, M., Silva, M.C., Mascarelle, R.C.V. & E spinoza, P., 2019. Effect of interprofessional education on teamwork and on knowledge of chronic conditions management. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 27.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit  - 60%
 • Projektna naloga  - 30%
 • Sodelovanje v delavnicah  - 10%

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Poučevanje bo potekalo večinoma kot interaktivne učne delavnice s projektnim delom in razreševanjem najpogostejših situacij, s poudarkom na integriranem pristopu in timskem delu. Predvideno je tudi neposredno usposabljanje v enotah ali ustanovah doma in v inozemstvu, ki izvajajo integriranem oskrbo kroničnih obolenj in v enotah paliativne oskrbe (Nizozemska, Danska, Anglija, Švedska).