Cilji in kompetence študijskega programa, ki je zasnovan po konceptu EUMAHP, so oblikovani mednarodno in omogočajo primerljivost in izmenjavo kadra med različnimi državami, kjer se program že izvaja. Splošne kompetence programa promocija zdravja izhajajo iz Evropskega ogrodja kvalifikacij za sedmo raven izobraževanja.


Izhodišča in samo oblikovanje študijskega programa so komplementarna z osnovnimi evropskimi kompetencami za naziv magister javnega zdravja (master of public health):

Poleg že obstoječih kompetenc diplomanta so kompetence diplomanta:

• Razumevanje vloge javnega zdravja v obvladovanju zdravstvenih problemov prebivalstva (s specifikami posameznih populacijskih skupin in razmerami v Sloveniji);
• Analiziranja in kritičnega razpravljanja o dejavnikih vedenja v zvezi z zdravjem, ki izhajajo iz teorij, ki se pogosto uporabljajo za razlago vedenj v zvezi z zdravjem, kot so model prepričanja o zdravju, teorija načrtovanega vedenja, socialna kognitivna teorija, model I-Change, modeli samoregulacije, teorije samodejnega vedenja in socialnoekološki modeli;
• Poznavanja različnih sodobnih izzivov in možnih pristopov na področju promocije zdravja in zdravstvenega komuniciranja;
• Analiziranja različnih oblik komuniciranja z javnostmi in učinkovitega nastopanja;
• Poznavanja različnih oblik učinkovitega  komuniciranja z različnimi javnostmi;
• Razumevanje vseh ključnih programov preventive in krepitve zdravja, ki se izvajajo v Sloveniji (na področju reproduktivnega zdravja, preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in študentov, preventivnega zobozdravstvenega varstva otrok in mladine, program integrirane preventive kroničnih bolezni in ostale programe krepitve zdravja pri odraslih, državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit), programe preventive in krepitve duševnega zdravja;
• Povezovanja vlog programov preventive in krepitve zdravja z doseganjem boljšega zdravja prebivalcev Slovenije;
• Poznavanje uporabnost čuječnosti v promociji zdravja, preventivi in kot dopolnilni način zdravljenja;
• Poznavanje managementa in vodenja v zdravstvu;
• Razumevanja vloge zdravstvenih delavcev pri promociji zdravja;
• Razumevanja vpliva digitalnih tehnologij na različna področja našega življenja (gospodarstvo, poslovno življenje, zasebno življenje) ter pridobil znanje o negativnih učinkih pretirane rabe digitalnih tehnologij na zdravje in se naučil strategij obvladovanja teh motenj;
• Poznavanje in razumevanje odnosa med organizacijsko kulturo in organizacijo;
• Razvijanje in poglabljanje znanja o telesni dejavnosti za krepitev zdravja v vseh življenjskih obdobjih;
• Poznavanja načel uravnotežene in varovalne prehrane za ohranjanje in krepitev zdravja ter razumeti razlike med preventivno prehrano, promocijo zdrave prehrane in prehrano v javnem zdravju (področje ukrepov in politik).