Študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.) izhaja iz koncepta European Masters in Health Promotion (EUMAHP) in istočasno sledi mednarodnim smernicam v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), strategije »Zdravje 21«, The association of School of public health in the European Region (ASPHER) in The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) ter nacionalnim usmeritvam na področju krepitve zdravja. V skladu z Bolonjskim procesom je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela.  

Program je intredisciplinaren. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na 90. seji, dne 16. 4. 2015 sprejel odločbo, s katero podeli akreditacijo študijskemu programu druge stopnje "Promocija zdravja". Program traja dve leti, akreditiran je kot redni in izredni študij. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Z obveznimi dvanajstimi predmeti, pridobite 95 ECTS, z izbirnimi predmeti 15 ECTS (študent izbere 3 izbirne predmete) s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 10 ECTS.

Pomembne informacije o študiju

ISCED: Glede na temeljne cilje in učne vsebine, splošne ter predmetno-specifične kompetence se študijski program druge stopnje Promocija zdravja po ISCED klasifikaciji lahko razvršča v zdravstvo (72). Program je interdisciplinaren in je tesno povezan z znanstveno-raziskovalnimi področji družbenih ved (31), socialnega dela (76) ter s področji poslovnih in upravnih ved (34). Poudarki na interdisciplinarnosti v programu izhajajo iz potrebe po celostni obravnavi posameznika v zdravstvu.
KLASIUS-P: široko področje: 7, ožje področje 72, podrobno področje 720, nacionalno-specifično področje 7200

široko področje 2, ožje področje 22, podrobno področje 220, nacionalno-specifično področje 2200

široko področje 3, ožje področje 31, podrobno področje 310, 311, 312, 313, 314, nacionalno-specifično področje 3100, 3110, 3120, 3130, 3140

široko področje 7, ožje področje 76, podrobno področje 761, 762, nacionalno-specifično področje 7610, 7620

široko področje 3, ožje področje 34, podrobno področje 340, nacionalno-specifično področje 3400
KLASIUS- SRV: ožja skupina vrst – raven: 17, podrobna skupina vrst – vrsta: 17003
FRASCATI: Medicinske vede
KLASIUS-P-16 Medicinske vede
Stopnja izobrazbe

(mag./2l.)

Bolonjska stopnja

Študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Strokovni naslov in okrajšava naslova

Magistrica promocije zdravja, mag. prom. zdr.
Magister promocije zdravja, mag. prom. zdr.

Primerljivost programa

Študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2I.) je ovrednoten s 120 ECTS, od tega je 95 ECTS obveznih predmetov (12), 15 ECTS izbirnih predmetov (3) in 10 ECTS magistrsko delo. 

Kompetence in sposobnosti

Kompetence in sposobnosti za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporaba znanstveno raziskovalnih metod, raziskovanje in spremljanje varovalnih dejavnikov zdravja in dejavnikov uspešnih podpornih okolij za zdravje, obvladovanje razvojnih in organizacijskih del na področju promocije zdravja, mednarodno primerljiva znanja in odgovornost za uresničevanje politike zdravja na ravni promocije zdravja v družbi.

Zaposlitvene možnosti Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so široke in raznolike:
- sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven);
- rehabilitacija;
- sistem socialnega varstva;
- delovne organizacije v zasebnem in javnem sektorju;
- ministrstva, inštituti, direktorati;
- vrtci, osnovne šole, visoko šolstvo;
- zdraviliški turizem;
- na področju kozmetike in wellness-a;
- storitev na področju zdravega življenjskega sloga;
- samostojna svetovanja in promocija zdravja.
Obveznosti študenta

Študent zaključi študij druge stopnje, ko opravi vse, s študijskim programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno zagovarja magistrsko delo in tako skupno zbere 120 ECTS.

Trajanje študija

2 leti, štirje semestri (120 ECTS).

Način študija

Izredni študij.

Lokacija izvedbe študija Izredni študij: Ob železnici 30 a, Ljubljana

 

Razmerje med oblikami izvedbe programa:

 Oblika izvedbe

 Število ur

Predavanja

440

Seminarji

440

Seminarske vaje

170

Druge oblike študija

190

 Individualno delo študenta

1760

 Skupaj ur

3000

 Skupaj program po ECTS

120