Naslov predmeta:

Raziskovalne metode

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
izr. prof. dr. Bojana Lobe

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

40

Individualno delo študenta:

130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študenti:

 • Razume in uporablja raziskovalne paradigme in različne raziskovalne metode, ki oblikujejo zdravstveno nego, promocijo zdravja in zdravstveno varstvo;
 • Razume pomen raziskovanja za strokovno področje delovanja;
 • Razume in uporablja značilnosti in metode raziskovalnega dela in aplikacijo le tega na strokovno področju, kjer deluje;
 • Rzume in uporablja načrtovanje raziskave, kritično analizira in vrednoti načrt raziskave glede na izbrano področje in izbrane metode raziskovanja;
 • Razume in uporablja postavitev hipotez in preverjanje le teh s statističnimi metodami in postavitev raziskovalnih vprašanj v kvalitativnem raziskovanju
 • Razume in uporablja različne tehnike zbranja podatkov, načine vzorčenja v obeh paradigmah;
 • Razume in uporablja metode analize kvantitativnih in kvalitativnih podatkov;
 • Razume in uporablja nivoje statistike, njihovo uporabo in interpretacijo: opisna, univariatne, bivariatne in multivariatne analize podatkov;
 • Razume in uporablja kvalitativno obdelavo podatkov in interpretacijo;
 • Loči med pojmi zanesljivost, veljavnost, posploševanje, kakovost raziskave v kvantitativni in kvalitativni raziskavi.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Polit, D.F. & Tatano Beck, C., 2018. Essential of Nursing research: study guide to accompany principles and methods. 9th ed. Wolters Kluwer.
 • Bowling, A., 2014. Research methods in health; Investigating health and health services. 4th ed. New York: Open University Press.
 • Salazar, L.F., Crosby, R.A. & DiClemente, R.J., 2015. Research methods in health promotion. San Francisco: Jossey Bass.
 • Zaletel-Kragelj, L. & Božikov, J., 2010. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers (ur.). Lage: Hans Jacobs publishing company. (izbrana poglavja)
 • Mesec, B., 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100 %.

 

Metode poučevanja in učenja:

 Predavanja, seminarji, skupinsko delo.