Naslov predmeta:

Temelji promocije zdravja in metode dela

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
 • doc. dr. Saška Roškar
 • dr. Eva Stergar, viš. pred.
 • mag. Maja Bajt, viš. pred.
 • prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • Mitja Vrdelja, viš. pred.
 • doc. dr. Andreja Kukec
 • dr. Zalka Drglin, viš. pred.
 • Matej Vinko, asist.

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

40/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent pridobi:

 • Razumevanje teoretskih izhodišč promocije zdravja z različnih vidikov, sociološkega, psihološkega in medicinskega;
 • Razumevanje koncepta patogeneze in salutogeneze in v okviru tega razlikovanje med dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki;
 • Poznavanje temeljnih dokumentov Svetovne zdravstvene organizacije na področju promocije zdravja;
 • Razumevanje koncepta kvalitete življenja in blagostanja ter pomen neenakosti v zdravju za blagostanje družbe, tako v različnih okoljih kot pri različnih ciljnih skupinah;
 • Poznavanje metod dela v promociji zdravja;
 • Poznavanje pristopov promocije zdravja v različnih populacijskih skupinah in različnih (za zdravje podpornih) okoljih.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Naidoo, J. & Wills, J., 2009. Foundations for health promotion, 3rd ed. Bailliere Tindall Elsevier.
 • WHO, 2009. Milestones in Health Promotion. Statements from Global Conferences. Brussels: WHO.

Priporočljiva literatura:

 • Antonovsky, A., 1996. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), pp. 11-18.
 • Buzeti, T., Gabrijelčič Blenkuš, M., Gruntar Činč, M., Ivanuša, M., Pečar, J., Tomšič, S., Truden Dobrin, P. & Vrabič Krek, B., ed., 2011. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS.
 • Dahlgren, G. & Whitehead, M., 1991. Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm: Institute for Futures Studies.
 • Germov, J., 2005. Theorising health. Major teoretical perspectives in health sociology. In: Second oppinion. An introduction to heahlth sociology, J. Germov,  ed. pp. 28-50. Oxford: Oxford University Press.
 • Kamin, T., 2006. Zdravje na barikadah: dileme promocije zdravja. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.
 • Lindstroem, B. & Eriksson, M., 2006. Contextualizing salutogenesis and Antonovsky in public health development. Health Promotion International, 21(3), pp. 238-244.
 • McKee, M., Suhrcke, M., Nolte, E., Lessof, S., Figueras, J., Duran, A., Menabde, N., 2009. Health systems, health and wealth: a European perspective. The Lancet, 373, pp. 349-351.
 • McQueen, D.V. & Kickbush, I., 2007. Health modernity. The role of theory in health promotion.  New York: Springer Science+Business Media, LLC.
 • Raphael, D., 2010. Helth Promotion and quality of life in Canada. Essential readings. Toronto: Canadian Scholars' Press Lct.
 • Tones, K. & Green, J., 2004. Heatlh Promotion. Planning and strategies. Thousant Oaks: SAGE Publications Ltd.
 • WHO - World Health Organization, 1986. The Ottawa charter for health promotion. Geneva: World Health Organization.
 • WHO, 2014. Health in all policies. Helsinki statement - framework for coutry action. 8th global HP conference. Geneva: World Health Organization.
 • Wilkinson, R. & Pickett, K., 2009. The spirit level. Why equality is better for everyone. London: Penguin Books.

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100 %.

 

Metode poučevanja in učenja:

 •  Predavanja, seminarji, druge oblike študija (srečanja z različnimi okolji, kjer se izvaja promocija zdravja – nacionalno, regionalno ali lokalno (obisk WHO pisarne za Slovenijo ali srečanje s predstavniki Kolaborativnega centra WHO v Murski Soboti, srečanje z nacionalnim koordinatorjem Slovenske mreže zdravih šol).