Naslov predmeta:

Izbirni predmet 3 (družboslovni)

Nosilec predmeta:

 

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Obvezna literatura:

 

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

 

Metode poučevanja in učenja: